Фінансова безпека України на сучасному етапі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У збірнику матеріалів наукової конференції розглядаються методологічні засади дослідження складових фінансової безпеки держави у сучасних умовах; особливості правового забезпечення фінансової безпеки як ключового елемента національної безпеки держави; порівняльно-правовий аналіз забезпечення фінансової безпеки зарубіжних держав; проблеми забезпечення фінансової безпеки України в умовах економічної кризи; місце Державної фіскальної служби України та інших правоохоронних органів у забезпеченні фінансової безпеки держави; роль банківської системи та її суб’єктів у забезпеченні фінансової безпеки держави. Значна увага приділена формуванню фінансової стабільності держави на сучасному етапі у контексті проведення досліджень проблем економічної безпеки держави, серед яких належне місце займає фінансова безпека України. The collection of materials of the conference addresses the methodological principles of the study of the components of financial security of the state in modern conditions; features of legal security of financial security as a key element of national security of the state; comparative legal analysis of financial security of foreign countries; problems of ensuring financial security of Ukraine in the conditions of the economic crisis; the place of the State fiscal service of Ukraine and other law enforcement agencies in ensuring the financial security of the state; the role of the banking system and its subjects in ensuring the financial security of the state. Considerable attention is paid to the formation of financial stability of the state at the present stage in the context of conducting research on problems of economic security of the state, among which the financial security of Ukraine takes its place.
Опис
Ключові слова
Фінансова безпека, внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці України, безпека фінансового сектора, фінансова стабільність, проблеми економічної безпеки держави., Financial security, internal and external threats to Ukraine's financial security, financial security, financial stability, problems of economic security of the state.
Бібліографічний опис
Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – 444 с.