Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Запропонований посібник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо з'ясування сутності, значення, правового забезпечення, організаційної форми і типології об’єднань підприємств , його середовища та передумови активації в Україні; засвоєння особливостей функціонування холдингових компаній, регулювання їх діяльності та розвиток спільних підприємств, з'ясування механізму державної підтримки, регулювання об’єднань підприємств. Видання містить значний перелік контрольних питань, тестів та практичних завдань, а також завдання для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. The proposed manual is aimed at forming a complex of knowledge, practical skills and abilities of students in determining the essence, significance, legal support, organizational form and typology of business associations, its environment and preconditions for activation in Ukraine; assimilation of the features of the functioning of holding companies, regulation of their activities and the development of joint ventures, clarification of the mechanism of state support, regulation of enterprise associations. The publication contains a large list of control questions, tests and practical tasks, as well as tasks for independent work of students. The textbook is intended for teachers and students of economic specialties of higher educational establishments.
Опис
Ключові слова
об’єднання підприємств, злиття, приєднання, поглинання, асоціація, корпорація, консорціум, асоційовані підприємства, холдингові компанії, картель, синдикат, трест, промислово-фінансова група, конгломерат, кластер., association of enterprises, mergers, accession, acquisitions, associations, corporations, consortia, associated companies, holding companies, cartel, syndicate, trust, industrial and financial group, conglomerate, cluster.
Бібліографічний опис
Гаєвська Л. М. Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств : навч. посіб. / Л. М. Гаєвська, О. І. Марченко ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2018. – 190 с. –(Серія «На допомогу студенту УДФСУ»).