Підприємницька діяльність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Запропонований підручник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо з'ясування сутності, значення, правового забезпечення, організаційної форми і типології підприємництва, його середовища та передумови активації в Україні; засвоєння особливостей функціонування міжнародного підприємництва, регулювання його діяльності та розвиток у ньому спільних підприємств, з'ясування механізму державної підтримки, регулювання та оподаткування підприємництва. Видання містить значний перелік контрольних питань, тестів та практичних завдань, а також завдання для самостійної роботи студентів. Підручник призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. The proposed textbook is aimed at forming complex of knowledge and practical skills of students to clarify the core, importance, legal support, organizational forms and typologies of entrepreneurship, its circumstance and prerequisites for activation in Ukraine; assimilation of the functioning of the international entrepreneurship, regulation and development of its activities in its joint ventures, to elucidate the mechanism of state support regulation and taxation of entrepreneurship. The issue contains a significant checklist, tests and practical tasks and tasks for self-study work. The textbook is appointed for teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
підприємництво, малий та середній бізнес, підприємці, підприємницька ідея, підприємницький капітал, співробітництво, оподаткування, податки., entrepreneurship, small and medium business, entrepreneurs, business idea, entrepreneurial capital, cooperation, taxation, taxes.
Бібліографічний опис
Гаєвська Л. М. Підприємницька діяльність : підручник / Л. М. Гаєвська, О. І. Марченко ; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України – Ірпінь, 2019. –500 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»).
Зібрання