Торговельні відносини України з країнами ЄС: сучасний стан і перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дослідження. Враховуючи процеси, які відбуваються останнім часом в іУкраїни, в частині переорієнтації зовнішньоторговельної діяльності на нові висіокорозвинені ринки ЄС, виникає необхідність у дослідженні сучасного стану таі потенціалу економіки України. Необхідність збалансованості експорту та імпорту є необхідною частиною в ефективному розвитку економікиі країни, тому аналіз його структури та збалансованість експортноі-імпортних операцій є важливою темою для дослідження. Відповідно до поставленої мети сформульовано основні завдання: 1. З`ясуваннія сутності міжнародних торговельних відносин. 2. Досліджеіння процесів регулювання міжнародних торговельних відносин. 3. Вивченняі системи показників розвитку міжнародної торгівлі. 4. Оцінка місця країн ЄС в системі міжнародної торгівлі. 5. Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС. іОб’єкт дослідження. Сучасний стан і перспективи розвитку торгівіельних відносини України з країнами ЄС. The aim of the study. Taking into account the processes that occur last sometimes in Ukraine, in terms of reorientation of foreign trade activity on new highly developed markets of the EU, there is a need to study modern state and potential of the economy of Ukraine. The need for balanced exports and imports are a necessary part of the effective development of the country's economy, therefore, there is an analysis of its structure and balance of export-import operations an important topic for research. In accordance with the set goal, the main tasks were formulated: 1. Clarification of the essence of international trade relations. 2. Study of processes of regulation of international trade relations. 3. Study of the system of indicators of the development of international trade. 4. Assessment of the place of the EU countries in the system of international trade. 5. Analysis of the commodity structure of Ukraine's foreign trade with EU countries. and object of research. The current state and prospects for the development of trade Ukraine's relations with EU countries. and the subject of research.
Опис
Ключові слова
міжнародна торгівля, економіка, інвестиції, конкурентоспроможність, аналіз, синтез, світова торгівля, international trade, economy, investment, competitiveness, analysis, synthesis, world trade
Бібліографічний опис
Таранович С. М. Торговельні відносини України з країнами ЄС: сучасний стан і перспективи розвитку : кваліфікаційна робота / С. М. Таранович ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 58 с.