Аудит і аналіз наявності та руху основних засобів виробничого підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є узагальнення та подальший розвиток теоретичних аспектів щодо аудиту та аналізу наявності та руху основних засобів підприємства, а також розробка практичних методів з даного питання на ТОВ «Роберт Бош Лтд». Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти процесу аудиту та аналізу наявності та руху основних засобів ТОВ «Роберт Бош ЛТД». Джерелами інформації роботи є законодавча база України, річні звіти підприємства, нормативні розрахунки, бухгалтерська і статистична звітність ТОВ «Роберт Бош ЛТД», літературні джерела вітчизняних авторів з питань обліку, аудиту та аналізу основних засобів підприємства, періодичні видання. Наукова новизна роботи полягає у систематизації та обґрунтуванні теоретичних аспектів робочої документації аудиту основних засобів. Вперше запропоновано додатково вести автоматизовані каталоги баз даних поточного аудиту наявності та руху основних засобів з метою оперативного контролю на підприємстві. The purpose of the study is to generalize and further develop theoretical aspects regarding the audit and analysis of the presence and movement of the company’s fixed assets, as well as the development of practical methods on this issue at Robert Bosch Ltd. LLC. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of the audit process and analysis of the presence and movement of fixed assets of Robert Bosch LTD. The sources of information for the work are the legislative base of Ukraine, annual reports of the enterprise, regulatory calculations, accounting and statistical reporting of LLC «Robert Bosch LTD», literary sources of domestic authors on accounting, auditing and analysis of fixed assets of the enterprise, periodicals. The scientific novelty of the work consists in the systematization and substantiation of the theoretical aspects of the working documentation of the audit of fixed assets. For the first time, it was proposed to additionally keep automated database catalogs of the current audit of the availability and movement of fixed assets for the purpose of operational control at the enterprise.
Опис
Ключові слова
аудит, аналіз, основні засоби, виробниче підприємство., audit, analysis, fixed assets, production enterprise.
Бібліографічний опис
Бережнова Я. В. Аудит і аналіз наявності та руху основних засобів виробничого підприємства : кваліфікаційна робота / Я. В. Бережнова ; наук. кер. А. В Лісовий ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 68 с.