Етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Острог
Анотація
В Україні недостатньо уваги приділено функціонуванню депозитних корпорацій з урахуванням траєкторії попереднього розвитку. У статті виокремлено еволюційні етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України: 1) визначальний; 2) стартовий; 3) накопичення; 4) забезпечення та контроль; 5) модернізація та стійкість. Визначено проблеми процесу розвитку вітчизняних банківських установ і запропоновано напрями їх розв’язання у контексті сучасних реформ. In Ukraine, insufficient attention is paid to the functioning of deposit corporations, taking into account the trajectory of previous development. The article highlights the evolutionary stages of institutional transformations in the banking system on the territory of Ukraine: 1) defining; 2) starter; 3) accumulation; 4) provision and control; 5) modernization and sustainability. The problems of the development process of domestic banking institutions are identified and directions for their solution in the context of modern reforms are proposed.
Опис
Ключові слова
банківська система, банки, банківська діяльність, інституційні трансформації, banking system, banks, banking activity, institutional transformations
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України / Ю. М. Коваленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 28. – С. 119–124.
Зібрання