Ринок цінних паперів: цінові механізми збалансованого розвитку і попередження криз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розкрито сутність та визначено засади збалансованого розвитку ринку цінних паперів. Збалансований розвиток ринку цінних паперів передбачає узгодження мети з пріоритетами та цілями збалансованого розвитку. Досліджено передумови збалансованого розвитку ринку цінних паперів. Визначено сутність цінового механізму ринку цінних паперів як процес формування і взаємодії цін на фінансові інструменти як ринкових сигналів на основі яких відбувається перерозподіл фінансових ресурсів між учасниками ринку. Методологія дослідження ціноутворення на ринку цінних паперів ґрунтується на системному, інституціональному та маржиналістському підході. Визначено сутність кон’юнктури ринку цінних паперів, її вплив на процеси ціноутворення, розроблено систему показників кон’юнктури ринку цінних паперів. Розроблено трьох етапну систему дослідження кон’юнктури ринку цінних паперів. Досліджено вплив асиметрії інформації на цінові механізми та ризик розвитку криз. Визначено взаємозв’язок невизначеності, інформаційної асиметрії, цінових дисбалансів та фінансових криз, систематизовані чинники виникнення транзакційних витрат в процесі ціноутворення. Досліджено дворівневу систему ціноутворення та фактори недооцінки акцій та проаналізовано фактори ціноутворення на ринку акцій. Визначено роль фінансового посередництва у процесах ціноутворення на ринку цінних паперів. Досліджено сутність цінових аномалій на ринку цінних паперів, чинники їх виникнення та вплив на розвиток ринку цінних паперів. Визначено специфіку ціноутворення на інноваційні фінансові продукти, досліджено ціноутворення на деривативи та визначено проблеми збалансування розвитку ринку цінних паперів і попередження криз, розкрито особливості формування пропозиції та методи оцінки вартості структурованих фінансових продуктів. Обґрунтовано стратегічні орієнтири збалансованого розвитку ринку цінних паперів, розроблено попередження цінових аномалій на ринку цінних паперів через механізми регулювання діяльності хедж фондів. Визначено напрями удосконалення цінових механізмів ринку цінних паперів в контексті попередження криз. The essence and principles of sustainable development of the securities market are defined. Balanced development of securities market involves agreeing objectives with the priorities and objectives of sustainable development. The preconditions balanced development of the securities market are defined. The essence of the price mechanism of the securities market is proposed. as the formation and interaction of prices of financial instruments as market signals on which the redistribution of financial resources among market participants. Research methodology of pricing in the stock market based on systemic, institutional and marginalist approach. Essence Securities market conditions, its impact on the processes of pricing, the system of indicators of market conditions securities. Developed three-phased system of market research securities. The influence of asymmetric information on pricing mechanisms and the risk of crises. Correlation of uncertainty, information asymmetries, price imbalances and financial crises systematic factors of transaction costs in the pricing. Investigated a two-tier pricing factors and underestimating shares and analyzed pricing factors in the stock market. The role of financial intermediation in the process of pricing in the stock market. The essence of price anomalies in the securities market, the factors of their occurrence and impact on the securities market. The specificity of pricing on innovative financial products researched pricing on derivatives and identifies the problem of balancing the development of securities market and prevent crises peculiarities proposal and methods of valuation of structured financial products. Grounded strategic guidelines for balanced development of the securities market, developed a prevention of price anomalies in the securities market through the mechanisms of regulation of hedge funds. The ways of improving the pricing mechanism of the securities market in the context of crisis prevention.
Опис
Ключові слова
ринок цінних паперів, цінові механізми, фінансовий інструмент, деривативи, ціноутворення, криза, збалансований розвиток., securities market, pricing mechanisms, financial instrument derivatives pricing crisis, sustainable development.
Бібліографічний опис
Мацелюх Н. П. Ринок цінних паперів: цінові механізми збалансованого розвитку і попередження криз : автореф. дис. …д-ра екон. наук : 08.00.08 / Наталія Петрівна Мацелюх ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2016. – 35 с.
Зібрання