Медіаосвіта як ефективний погляд на формування ідеології суспільства через вплив на самосвідомість

Анотація
У дослідженні визначено тенденції розвитку медіаосвіти в постіндустріальний період, позначений розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів. Суспільству потрібні компетентні спеціалісти, які розвиваються та прагнуть до самореалізації в суспільстві. Навчальний процес – це явище, яке охоплює різні сфери людської діяльності та визначає основні аспекти нормативно-правової бази. У статті проілюстровано інноваційні стилі медіаосвіти, які є ефективним поглядом на формування ідеології суспільства через вплив на самосвідомість у навчальній діяльності. З метою виявлення основних аспектів використання медіатехнологій у навчальному процесі нами досліджено основні методологічні та теоретичні основи на основі узагальнень дослідників та вчених. Досліджено зміст поняття медіаосвіта та медіатехнології, досліджено еволюцію освіти від впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання до формування критичного мислення та аналізу інформаційного простору. Для визначення основних понять дослідження використано метод синтезу, аналізу. Для узагальнення та узагальнення результатів впровадження медіаосвіти як перспективи формування ідеології в суспільстві через вплив на самосвідомість використано описовий метод, дослідницький та науковий метод. The study identifies the trends of media education in the post-industrial period, marked by the development of information and communication technologies in the integration and globalization processes. Society needs competent specialists who develop and strive for self-realization in society. The educational process is a phenomenon that covers different spheres of human activity and determines the main aspects of the regulatory and legal framework. The article illustrates innovative styles of media education that are an effective perspective on the formation of ideology in society through the influence of self-consciousness in educational activities.In order to identify the main aspects of media technology in the educational process, we investigated the basic methodological and theoreticalfoundations based on the generalizations of researchers and scientists. The meaning of the concept of media education and media technology was studied, the evolution of education from the introduction of information and communication technologies in the learning process to the formation of critical thinking and analysis of the information space was investigated.The method of synthesis, analysis was used to define the main concepts of the study. Descriptive method, research and scientific method was used to compile and summarize the results of the implementation of media education as a prospect for the formation of ideology in society through the influence of self-consciousness
Опис
Ключові слова
інформатизація суспільства, критичне мислення, медіасвітогляд, інформаційно-комунікаційні технології, informatization of society, critical thinking, media worldview, information and communication technologies
Бібліографічний опис
Media Education as an Effective Perspective on the Formation of Ideology in Society Through the Influence of Self-Consciousness / O. Melnykova-Kurhanova, M. Bella, L.Naumenko, N. Ostrovska, A. Liashchenko, O. Murzina // Postmodern Openings. – 2022. – Vol. 13, Iss. 4. – P. 42–55.
Зібрання