Бухгалтерський облік і аналіз послуг автотранспортних підприємств за матеріалами МПП ВКФ «Декорт»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є аналіз теоретичних, методичних і практичних сторін порядку обліку і аудиту витрат та калькулювання собівартості в автотранспортних підприємствах. Завданнями роботи є: дослідити сутність витрат, собівартості, їх різновиди та вагомість в ході калькулюванні; реалізувати розгляд нормативно-правового підґрунтя обліку витрат; розкрити методи обліку витрат та калькулювання собівартості; обчислити всі фінансові показники базисного підприємства; висвітлити властивості усіх видів обліку витрат в компанії; оглянути інформацію про способи і засоби проведення аудиту витрат в компанії; сформувати напрями покращення системи обліку та контролю витрат. Предметом дослідження є сукупність методичних, практичних та теоретичних основ стосовно ведення обліку та аналізу витрат підприємства. Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку та процедури економічного аналізу витрат на базисному підприємстві. Базою дослідження виступає МПП ВКФ «Декорт». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту послуг автотранспортних підприємств. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку витрат; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій що характеризують витрати. Робота містить 56 сторінок, 17 таблиць, 22 рисунків, 3 формул, 12 додатків. Список використаних джерел складається з 32 найменування. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the work is to analyze the theoretical, methodical and practical aspects of the procedure for accounting and auditing expenses and costing in motor transport enterprises. The tasks of the work are: to investigate the essence of expenses, cost price, their types and importance in the course of calculation; implement consideration of the regulatory and legal basis of cost accounting; reveal methods of cost accounting and cost calculation; calculate all financial indicators of the base enterprise; highlight the properties of all types of cost accounting in the company; review information on the methods and means of auditing costs in the company; to form directions for improving the accounting and cost control system. The subject of the study is a set of methodical, practical and theoretical foundations for keeping records and analyzing the costs of the enterprise. The object of the study is the accounting process and procedures for economic analysis of costs at the base enterprise. The basis of the research is the MPP VKF "Decort". According to the results of the study, proposals were formulated for improving the accounting and auditing of the services of motor transport enterprises. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information on cost accounting; the working documents of the auditor have been developed regarding the verification of the documentation of economic transactions characterizing expenses. The work contains 56 pages, 17 tables, 22 figures, 3 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 32 names. The year of performance of qualification work is 2021-2022. The year of job protection is 2023.
Опис
Ключові слова
послуги, облік послуг, методика та організація обліку витрат автотранспортних підприємств, аудит послуг., services, accounting of services, method and organization of cost accounting of motor transport enterprises, audit of services
Бібліографічний опис
Слотіна К. Е. Бухгалтерський облік і аналіз послуг автотранспортних підприємств за матеріалами МПП ВКФ «Декорт» : кваліфікаційна робота / К. Е. Слотіна ; наук. кер. Н. С. Дружинська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 60 с.