Правознавство

Анотація
Навчальний посібник «Правознавство» спрямований на формування цілісного уявлення щодо теоретичних надбань у сфері права. Авторами проаналізовано значний обсяг теоретичного матеріалу, а також стан сучасного національного законодавства. Видання буде корисним для здобувачів як спеціальності «Право», так і інших спеціальностей. Матеріал навчального посібника стане у пригоді й аспірантам, викладачам та широкому колу фахівців. The textbook «Jurisprudence» is aimed at forming a holistic view of the theoretical achievements in the field of law. The authors analyzed a significant amount of theoretical material, and also the state of modern national legislation. The publication will be useful for applicants as a specialty «Law» and other specialties. Textbook material will be useful for graduate students, teachers and a wide range of professionals.
Опис
Ключові слова
конституційне, цивільне, сімейне, трудове, господарське, митне, медичне право, constitutional, civil, family, labor, economic, customs, medical law
Бібліографічний опис
Правознавство : навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Пєткова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпро, 2020. – 360 с