Технологія обліку, аналізу та контролю доходів підприємства за матеріалами АТ «ЗЗБК ім.Св.Ковальської»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в розробці теоретичних положень, методологічної бази та практичних рекомендацій щодо організації та вдосконалення обліку доходів, спрямованих на підвищення ефективності управління підприємством. Завданнями роботи є: опис сутності доходів як економічної категорії; розгляд нормативно-правового регулювання обліку доходів підприємства; аналіз облікової політики підприємства щодо доходів; дослідження організаціюї та методики обліку доходів базового підприємства; розробка напрямків удосконалення обліку доходів підприємства в умовах використання інформаційних систем і технологій; проведення аналізу доходів та їх вплив на рентабельність діяльності підприємства; здійснення контролю за доходами на підприємстві та шляхи його вдосконалення. Предметом дослідження є система обліку, аналізу та контролю доходів акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій імені Світлани Ковальської». Об’єктом дослідження виступають доходи господарської діяльності АТ «ЗЗБК ім.Св.Ковальської». Базою дослідження виступає АТ «ЗЗБК ім.Св.Ковальської» Одержані результати можуть бути використані базовим підприємством та іншими підприємствами, що здійснюють управління доходами. Робота виконана на 81 сторінках друкованого тексту. Містить 22 таблиці, 8 рисунків. Список використаних джерел складається з 49 найменувань. До роботи додано 9 додатків. The purpose of the work is to develop theoretical provisions, a methodological base and practical recommendations for the organization and improvement of income accounting aimed at increasing the efficiency of enterprise management.. The tasks of the work are: description of the essence of income as an economic category; consideration of the legal regulation of accounting of the company's income; analysis of the company's accounting policy regarding income; research on the organization and methods of accounting for the income of the base enterprise; development of directions for improvement of accounting of the company's income in terms of the use of information systems and technologies; analysis of revenues and their impact on the profitability of the enterprise; implementation of income control at the enterprise and ways of its improvement. The subject of the research is the system of accounting, analysis and control of revenues of the joint-stock company "Factory of reinforced concrete structures named after Svitlana Kovalska". The object of the research is the income of economic activity of JSC "ZZBK named after St. Kovalska".The basis of the research is the JSC "ZZBK named after St. Kovalska". The obtained results can be used by the base enterprise and other enterprises performing income management. Structure of work. The work was completed on 81 pages of printed text. Contains 22 tables, 8 figures. The list of used sources consists of 49 names. 9 applications have been added to the work
Опис
Ключові слова
доходи, облікова політика підприємства, бухгалтерський облік доходів, аналіз доходів, внутрішній контроль, income, accounting policy of the enterprise, accounting of income, analysis of income, internal control
Бібліографічний опис
Арцабка Я. С. Технологія обліку, аналізу та контролю доходів підприємства за матеріалами АТ «ЗЗБК ім.Св.Ковальської» : кваліфікаційна робота / Я. С. Арцабка ; наук. кер. Т. М. Сторожук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 71 с.