Лідерський потенціал керівника управлінської команди ДФС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools
Анотація
У статті висвітлюється проблема вдосконалення адміністративної складової фіскальної служби в контексті її реформування. Вказується на важливість і необхідність формування команди чиновників, здатних забезпечити продуктивність, доцільність та ефективність впровадження якісних рішень для вирішення податкових та митних проблем. Визначено, що ефективність управлінської команди визначається здатністю керівника здійснювати свої повноваження, тобто здатність використовувати потенціал існуючого лідера, а також бажання і здатність до його розвитку. Продемонстровано способи організації та етапи розвитку управлінської команди. Визначено ключові лідерські якості та особливості керівника управлінської команди; обґрунтовано важливість розвитку лідерського потенціалу керівника фіскальної служби в контексті інституційних змін. Автори дослідження виявили, що діяльність, яку здійснює управлінська команда під керівництвом харизматичного лідера, може дати необхідний ефект і забезпечити подальший перехід фіскальної служби на новий рівень організаційного розвитку в статусі окремих податкового та митного органів. The problem of improving the administrative component of the fiscal service in the context of its reform is raised in the article. It is pointed out the importance and necessity of forming a team of officials capable of ensuring the productivity, feasibility and effectiveness of implementing quality solutions for solving tax and customs problems. It has been determined that the effectiveness of a management team is determined by the ability of the manager to exercise his or her authority, that is, the ability to use the existing leader's potential, as well as the desire and ability to develop it. The types of organizations and stages of management team development are shown. The key leadership qualities and features of the manager of the management team are determined; the importance of developing the leadership potential of the head of the fiscal service in the context of institutional changes has been proved. The authors of the study found that the work performed by a management team professionally managed by a charismatic leader could give the necessary effect and ensure the subsequent transition of the fiscal service to a new level of organizational development in the status of separate full tax and fiscal services.
Опис
Ключові слова
управлінська команда, лідерський потенціал, харизматичний менеджер, фіскальна служба, управління ДФС, management team, leadership potential, charismatic manager, fiscal service, management of SFS
Бібліографічний опис
Nagorichna O. Leadership potential of the manager of the management team of the State Fiscal Service / O. Nagorichna, S. Kapitanets // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. – 2019. – Vol. 31, No. 1. – P. 146–149.
Зібрання