Світове українськомовне радіо як перспективне бізнес-середовище для реалізації медіа-стартапів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в вивченні цифрового сегменту світового українськомовного радіо як конкурентної платформи для реалізації успішного бізнес-проєкту, зокрема в іномовному середовищі різних країн; осмислення економічної перспективності реалізації медіа-стартапів в галузі сучасного радіомовлення. Завданнями роботи є ‒ характеристика історико-методологічної складової українськомовного радіомовлення; виявлення перспективних напрямків комерційної ефективності радіоконтенту та аудіоподкастів; відстеження медіакарти світового українськомовного радіопростору; дослідження аудіоподкастингу як провідної форми медіа-стартапів у сучасному радіомовленні; визначенні тенденцій розвитку українськомовного радіо в умовах війни на підставі емпіричного дослідження. Предметом дослідження є бізнес-середовище світового українськовомного радіо в контексті реалізації медіа-стартапів. Об’єктом дослідження виступає світове українськомовне радіо в структурі глобальних соціокомунікаційних трансформацій в цифровому світі. Базою дослідження виступає діяльність у цифровому світі електронних медіа українських радіостанцій, аудіопотоків, українськомовних радіопроєктів у різних країнах світу. За результатами дослідження сформульовані висновки реалізованої наукової розвідки, проведене емпіричне дослідження та підготовано мультимедійний проєкт. Одержані результати можуть бути використані під час викладання дисципліни “Радіовиробництво” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 ‒ Журналістика. The purpose of the work is to study the digital segment of the world Ukrainian-language radio as a competitive platform for the implementation of a successful business project, in particular in the foreign language environment of different countries; understanding the economic prospects of implementing media startups in the field of modern radio broadcasting. The tasks of the work are ‒ a description of the historical and methodological component of Ukrainian-language radio broadcasting; identification of promising areas of commercial effectiveness of radio content and audio podcasts; tracing the media map of the world Ukrainian-speaking radio space; research of audio podcasting as a leading form of media startups in modern radio broadcasting; determining trends in the development of Ukrainian-language radio in the conditions of war on the basis of empirical research. The subject of the research is the business environment of the world Ukrainian radio in the context of the implementation of media startups. The object of research is world Ukrainian-language radio in the structure of global socio-communication transformations in the digital world. The basis of the research is the activity in the digital world of electronic media of Ukrainian radio stations, audio streams, Ukrainian-language radio projects in different countries of the world. Based on the results of the research, the conclusions of the implemented scientific intelligence were formulated, an empirical study was conducted, and a multimedia project was prepared. The obtained results can be used during the teaching of the discipline "Radio Production" for applicants of the first (bachelor's) level of higher education, specialty 061 ‒ Journalism.
Опис
Ключові слова
аудіоподкастинг, бізнес-середовище медіа, доступність радіосигналу, емпіричне дослідження, інформаційна війна, медіа-стартап, оперативність радіо, українізація радіопростору, українськомовне радіомовлення, українськомовне радіомовлення, українськомовний музичний контент, audio podcasting, media business environment, radio signal availability, empirical research, information war, media startup, radio efficiency, Ukrainianization of the radio space, Ukrainian-language radio broadcasting, Ukrainian-language radio broadcasting, Ukrainian-language musical content
Бібліографічний опис
Штик-Матвієнко К. В. Світове українськомовне радіо як перспективне бізнес-середовище для реалізації медіа-стартапів : кваліфікаційна робота / К. В. Штик-Матвієнко ; наук. кер. Т. С. Гиріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. мовної підготовки та соціальних комунікацій. — Ірпінь, 2023. – 54 с.