Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до використання національних засобів хортингу у професійній діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена розгляненню методичних підходів та аналізу змісту організації професійної підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до використання методик проведення занять з елементами національного виду спорту хортингу. Актуальною проблемою нашої держави є професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти. Така підготовка складається з навчальних дисциплін циклу загальної підготовки та фахового професійно-практичного циклу, до якого входить програма підготовки спеціалістів, які організовують фізкультурно-оздоровчу роботу з учнями навчальних закладів. Отримані результати наукового дослідження дозволяють розширити коло навчально-наукових уявлень про специфіку, структуру та функції професійної діяльності педагога з фізичної культури, який проводить заняття з елементами хортингу; науково обґрунтувати процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності; об'єктивно оцінювати рівень готовності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту до професійної діяльності. Кваліфікаційна робота складається із узагальненого вступу з основними орієнтирами напрямків досліджуваних питань, трьох окремих родділів та висновків до цих розділів, а також загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. The qualification work is devoted to the consideration of methodical approaches and analysis of the content of the organization of professional training of future specialists in physical education and sports to the use of methods of conducting classes with elements of the national sport of horting. The urgent problem of our state is the professional training of future specialists in physical culture and sports in institutions of higher education. Such training consists of the academic disciplines of the cycle of general training and the professional professional-practical cycle, which includes a training program for specialists who organize physical culture and health work with students of educational institutions. The obtained results of the scientific research make it possible to expand the range of educational and scientific ideas about the specifics, structure and functions of the professional activity of a physical education teacher who conducts classes with elements of horting; to scientifically substantiate the process of training future physical culture teachers for pedagogical activity; objectively assess the level of readiness of the future specialist in physical culture and sports for professional activity. The qualification work consists of a generalized introduction with the main orientations of the directions of the research questions, three separate sections and conclusions to these sections, as well as general conclusions, a list of used sources and appendices.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Єрьоменко В. Е. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до використання національних засобів хортингу у професійній діяльності : кваліфікаційна робота / В. Е. Єрьоменко ; наук. кер. Н. Ю. Довгань ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 86 с.