Внутрішній потенціал розвитку економіки територіальної громади та його використання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення використання внутрішнього потенціалу територіальних громад для економічного розвитку, підвищення їх конкурентоспроможності в сучасних умовах воєнного стану й післявоєнного відновлення територій. Завданнями роботи є: дослідити теоретичний зміст термінів «потенціал», «потенціал громади»; охарактеризувати внутрішній фінансовий потенціал територіальних громад; здійснити аналіз та оцінку наявного внутрішнього потенціалу економічного розвитку Підгайцівської територіальної громади Луцького району Волинської області; виявити проблеми та можливості інвестиційного використання Підгайцівською територіальною громадою Луцького району Волинської області власних доходів; розробити напрями реалізації інвестиційної стратегії органів місцевого самоврядування Підгайцівської громади. Об’єктом дослідження є внутрішній потенціал територіальної громади для її економічного розвитку. Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні підходи до організації процесу ефективного використання внутрішнього потенціалу територіальної громади в умовах сучасних викликів воєнного стану. The purpose of the work is to substantiate the theoretical and methodological principles and develop practical recommendations for improving the use of the internal potential of territorial communities for economic development, increasing their competitiveness in the modern conditions of martial law and post-war reconstruction of territories. The tasks of the work are:to investigate the theoretical meaning of the terms «potential», «community potential»; characterize the internal financial potential of territorial communities; to carry out an analysis and assessment of the existing internal potential of economic development of the Pidgaitsiv territorial community of the Lutsk district of the Volyn region; identify problems and opportunities of investment use of own income by the Pidgaitsiv Territorial Community of Lutsk District of Volyn Region; to develop directions for the implementation of the investment strategy of local selfgovernment bodies of the Pidgaitsiv community. The object of the research is the internal potential of the territorial community for its economic development. The subject of the research is theoretical-methodical and applied approaches to the organization of the process of effective use of the internal potential of the territorial community in the conditions of modern challenges of martial law.
Опис
Ключові слова
територіальна громада, потенціал територіальної громади, фінансовий потенціал територіальної громади, інвестиційна стратегія територіальної громади, territorial community, potential of territorial community, financial potential of territorial community, investment strategy of territorial community
Бібліографічний опис
Левчук А. О. Внутрішній потенціал розвитку економіки територіальної громади та його використання : кваліфікаційна робота / А. О. Левчук ; наук. кер. І. А. Максименко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 87 с.