Аудит та аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці пропозицій щодо проведення аудиту фінансових результатів виробничих підприємств для формування ефективної системи бухгалтерського обліку та отримання на її основі інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Відповідно до мети дослідження визначено наступні завдання: – систематизувати теоретико-методологічні аспекти аналізу та аудиту фінансових результатів; – уточнити класифікацію фінансових результатів з метою визначення фінансового результату в системі здійснення аудиту та побудови управлінської звітності; – дослідити методику проведення аудиту фінансових результатів; – розробити положення удосконалення проведення аудиту та аналізу виробничих підприємств та подання управлінської звітності про фінансові результати. Предметом дослідження економічні відносини, що виникають у процесі аудиту та аналізу фінансових результатів підприємства. Об’єктом дослідження є порядок проведення аудиту та розкриття у фінансовій звітності інформації про доходи, витрати і фінансові результати виробничих підприємств, зокрема Приватного Акціонерного Товариства «Оболонь» (далі – ПрАТ «Обололь»). Доведено, що величина фінансового результату є базисом, який забезпечує не тільки життєздатність підприємства, а й відображає рівень результативності, прибутковості господарської діяльності, можливості кількісного зростання основних економічних показників та характеризує потенціал стійкого розвитку підприємства. Проведено порівняння класичних теорій бухгалтерського обліку з точки зору обчислення фінансового результату відповідно до мети розрахунку, інтересів користувачів, елементів розрахунку, оцінки елементів та умови розрахунку. Досліджено фактори, що впливають на формування та відображення фінансових результатів. Запропоновано методи вдосконалення аудиту та аналізу виробничих підприємств. The purpose of the work is the theoretical substantiation and development of proposals for conducting an audit of the financial results of production enterprises for the formation of an effective accounting system and obtaining, on its basis, the information necessary for making management decisions. In accordance with the purpose of the study, the following tasks are defined: – to systematize the theoretical and methodological aspects of the analysis and audit of financial results; – clarify the classification of financial results in order to determine the financial result in the system of conducting audits and building management reporting; – to investigate the methodology of conducting an audit of financial results; - to develop provisions for improving the audit and analysis of production enterprises and the submission of management reporting on financial results. The subject of the research is the economic relations that arise in the process of auditing and analyzing the financial results of the enterprise. The object of the study is the procedure for conducting an audit and disclosing in financial statements information about income, expenses and financial results of production enterprises, in particular, Private Joint Stock Company "Obolol" (hereinafter - PJSC "Obolol"). It has been proven that the value of the financial result is a basis that ensures not only the viability of the enterprise, but also reflects the level of effectiveness, profitability of economic activity, the possibility of quantitative growth of the main economic indicators and characterizes the potential of sustainable development of the enterprise. A comparison of classical accounting theories was made from the point of view of calculating the financial result in accordance with the purpose of the calculation, the interests of users, the elements of the calculation, the evaluation of the elements and the conditions of the calculation. Factors influencing the formation and display of financial results were studied. Methods of improving the audit and analysis of production enterprises are proposed.
Опис
Ключові слова
аудит на аналіз фінансових результатів, економічні показники, прибуток (збиток), Звіт про фінансові результати, audit for the analysis of financial results, economic indicators, profit (loss), Report on financial results
Бібліографічний опис
Орлов О. Д. Аудит та аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємства : кваліфікаційна робота / О. Д. Орлов; наук. кер. О. В. Панасюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 78 с.