Середньовічний європейський дипломатичний вимір (XIII–XV століття): поле дослідження, досягнення і нові підходи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми держави і права
Анотація
Стаття присвячена дослідженню основних особливостей середньовічної дипломатії, шляхів формування дипломатичних інститутів і практик, запозичень і відмінностей дипломатії в Середні віки і ранньомодерну добу, а також огляду досягнень та сучасних підходів до вивчення дипломатичного складника в історії міжнародних відносин в середньовічній Європі. Авторами констатовано зростання в науковому обігу кількості і збільшення розмаїття опублікованих документів, що розкривають різні аспекти міжнародних відносин. Аналіз джерел демонструє, що основними рисами дипломатії Середніх віків є: 1) зростання ролі писемних практик в державному управлінні з поширенням використання паперу (інституалізація державних відомств); 2) покращення можливостей зберігання документів і створення спеціалізованих архівів; 3) поширення дипломатичних практик, тісно пов’язаних з владними повноваженнями; 4) розростання дипломатичного персоналу; 5) вплив папства і канонічного права на формування поля дипломатичних концепцій і практик. Стаття доводить, що дослідження історії дипломатії пов’язані зі спробами зрозуміти витоки взаємин між сучасними державами, а вивчення минулих зовнішніх відносин використовується для легітимізації поточної політики. Висловлено думку, що дослідницькі дискусії відносно шляхів розвитку середньовічних дипломатичних концепцій, інститутів і практик також актуалізовані і пов’язані з проблемами нашого суспільства, такими як зміна форм комунікації, постановка під сумнів (або навіть ігнорування), як вважалося, міцно встановленого міжнародного порядку. Відзначено, шо сучасних дослідників більше цікавлять множинність дипломатичних акторів, роль дипломатії в історії політичних утворень та її характеристика як простору для взаємодії та переговорів. Автори доходять висновку, що останні дослідження ставлять під сумнів класичну дихотомію між середньовічною та сучасною дипломатією та відкривають нові можливості завдяки багаторівневому аналізу. The article is devoted to the study of the main features of medieval diplomacy, ways of forming diplomatic institutions and practices, borrowings and differences of diplomacy in the Middle Ages and the early modern era, as well as a review of achievements and modern approaches to the study of the diplomatic component in the history of international relations in medieval Europe. The authors noted an increase in the scientific circulation of the number and variety of published documents revealing various aspects of international relations. The analysis of the sources shows that the main features of the diplomacy of the Middle Ages are: 1) the growth of the role of written practices in state administration with the spread of the use of paper (institutionalization of state departments); 2) improvement of document storage capabilities and creation of specialized archives; 3) the spread of diplomatic practices closely related to power; 4) growth of diplomatic personnel; 5) the influence of the papacy and canon law on the formation of the field of diplomatic concepts and practices. The article proves that the study of the history of diplomacy is connected with attempts to understand the origins of relations between modern states, and the study of past foreign relations is used to legitimize current policies. The opinion is expressed that research discussions regarding the ways of development of medieval diplomatic concepts, institutions and practices are also relevant and related to the problems of our society, such as changing forms of communication, questioning (or even ignoring), as it was believed, a firmly established international order. It is noted that modern researchers are more interested in the multiplicity of diplomatic actors, the role of diplomacy in the history of political entities and its characteristics as a space for interaction and negotiations. The authors conclude that recent studies question the classic dichotomy between medieval and modern diplomacy and reveal new aspects through many levels of analysis.
Опис
Ключові слова
міжнародне право, середньовічна дипломатія, посольства, постійні посли., International Law, Medieval Diplomacy, Embassies, Permanent Ambassadors.
Бібліографічний опис
Санжаров В.А., Мацелик М.О. Середньовічний європейський дипломатичний вимір (XIII–XV століття): поле дослідження, досягнення і нові підходи // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, – 2022. – Вип. № 94. – С. 116–122. DOI: https://doi.org/ 10.32782/apdp.v94.2022.14. ISSN 2309-818X
Зібрання