Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є опрацювання наукових рекомендацій та пропозицій стосовно вдосконалення методики обліку і аналізу необоротних активів на досліджуваному підприємстві. Завданнями роботи є: упорядкування теоретичних підходів до вивчення сутності необоротних активів як економічної категорії; дослідження підходів до класифікації необоротних активів; вивчення порядку відображення в обліку інформації про надходження та витрачання необоротних активів на підприємстві; дослідження порядку обліку амортизації, та витрат на ремонт та інші поліпшення; виконання економічного аналізу забезпеченості та економічної ефективності використання необоротних активів. Предметом дослідження є сукупність методичних, практичних та теоретичних основ стосовно ведення обліку та аналізу необоротних активів підприємства. Об’єктом є процес бухгалтерського обліку та процедури економічного аналізу необоротних активів на базисному підприємстві. Базою дослідження виступає ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат". За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку необоротних активів підприємства. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку необоротних активів; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій що характеризують надходження і вибуття необоротних активів. Одержані результати можуть бути використані при організації обліку ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат". Робота містить 71 сторінок, 16 таблиць, 15 рисунків, 8 формул, 12 додатків. Список використаних джерел складається з 32 найменування. The purpose of the work is to develop scientific recommendations and proposals regarding the improvement of the methodology of accounting and analysis of non-current assets at the researched enterprise. The tasks of the work are: organization of theoretical approaches to the study of the essence of non-current assets as an economic category; study of approaches to the classification of non-current assets; study of the procedure for displaying information on receipts and expenditures of non-current assets in the enterprise; study of the procedure for accounting for depreciation, and costs for repairs and other improvements; performing an economic analysis of the security and economic efficiency of the use of non-current assets. The subject of the study is a set of methodical, practical and theoretical foundations for accounting and analysis of non-current assets of the enterprise. The object is the accounting process and procedures of economic analysis of non-current assets at the base enterprise. The basis of the research is LLC "Globynskyi Myasokbinat". Based on the results of the study, proposals were formulated to improve the accounting of non-current assets of the enterprise. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information regarding the accounting of non-current assets; the working documents of the auditor were developed regarding the verification of the documentation of economic transactions characterizing the receipt and disposal of non-current assets. The obtained results can be used when organizing the accounting of LLC "Globynsky meat processing plant". The work contains 71 pages, 16 tables, 15 figures, 8 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 32 names.
Опис
Ключові слова
послуги, облік послуг, методика та організація обліку витрат автотранспортних підприємств, аудит послуг., services, accounting of services, method and organization of cost accounting of motor transport enterprises, audit of services.
Бібліографічний опис
Брухаль Т. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами підприємства : кваліфікаційна робота / Т. П. Брухаль ; наук. кер. В. М. Краєвський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 71 с.