Вдосконалення адміністрування та механізму справляння податків на доходи фізичних осіб в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – формування пропозицій щодо вдосконалення адміністрування та механізму справляння податків на доходи фізичних осіб в Україні в контексті повоєнного соціально-економічного розвитку України. Предметом дослідження є теоретичні та практичні вдосконалення адміністрування та механізму справляння податків на доходи фізичних осіб в Україні. Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини, що виникають між державою та платниками податків у процесі оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. За результатами дослідження сформульовано напрями вдосконалення адміністрування податків на доходи фізичних осіб в Україні. Одержані результати можуть бути використані у роботі Державної податкової служби України при розробці нормативно-правових актів щодо вдосконалення механізму оподаткування та адміністрування податків на доходи фізичних осіб в Україні. The purpose of the study is to formulate proposals for improving the administration and mechanism of paying personal income taxes in Ukraine in the context of the post-war socio-economic development of Ukraine. The subject of research are theoretical and practical improvements in the administration and mechanism of payment of personal income taxes in Ukraine. The object of research is socio-economic relations that arise between the state and taxpayers in the process of personal income taxes in Ukraine. According to the results of the research, directions for improving the administration of personal income taxes in Ukraine were formulated. The obtained results can be used in the work of the State Tax Service of Ukraine in the development of normative legal acts regarding the improvement of the mechanism of taxation and administration of personal income taxes in Ukraine.
Опис
Ключові слова
податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок, неоподатковуваний мінімум доходів фізичних осіб, механізм оподаткування, податкове адміністрування, personal income tax, military service, single social contribution, non-taxable minimum income of individuals, taxation mechanism, tax administration.
Бібліографічний опис
Синиця В. В. Вдосконалення адміністрування та механізму справляння податків на доходи фізичних осіб в Україні : кваліфікаційна робота / В. В. Синиця ; наук. кер. Т. В. Тучак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 80 с.