Оцінка активів та зобов’язань підприємства у системі бухгалтерського обліку за матеріалами ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи: удосконалення методики оцінки активів та зобов’язань підприємства у системі бухгалтерського обліку. Завданнями роботи є: дослідження економічної сутності категорії «оцінка», визначення її видів та характеристика; визначення класифікації активів та зобов’язань у системі бухгалтерського обліку з метою їх оцінки; формування облікової політики щодо активів підприємства; дослідження бухгалтерського обліку активів, їх оцінка та відображення у фінансовій звітності; визначення особливостей обліку активів в умовах використання інформаційних систем і комп’ютерних технологій; дослідження оцінки та відображення в системі бухгалтерського обліку зобов’язань підприємства; визначення оцінки впливу зобов’язань на фінансовий стан підприємства. Предметом кваліфікаційної роботи є організаційні та методичні аспекти оцінки активів та зобов’язань підприємства у системі обліку, відповідно до стандартів. Об’єктом кваліфікаційної роботи роботі є активи та зобов’язання підприємства з позиції їх оцінки у системі бухгалтерського обліку підприємства. Базою дослідження виступає ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин». За результатами дослідження сформульовані пропозиції, які запропоновані для ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» з метою удосконалення методики оцінки активів і зобов’язань. Робота містить: 67 сторінок основного тексту, 23 таблиці, 12 рисунків, 9 додатків. Список використаних джерел складається з 62 найменувань. Purpose of the work: іmprovement of the methodology for valuation of assets and liabilities of the enterprise in the accounting system. The objectives of the work are: studying the economic essence of the category "valuation", defining its types and characterization; determining the classification of assets and liabilities in the accounting system for the purpose of their valuation; formation of accounting policy in relation to the company's assets; studying the accounting of assets, their valuation and reflection in financial statements; determination of the peculiarities of accounting for assets in the context of the use of information systems and computer technologies; studying the assessment and reflection of liabilities of the enterprise in the accounting system; determination of the impact of liabilities on the financial condition of the enterprise. The subject of the qualification work is the organizational and methodological aspects of the valuation of assets and liabilities of an enterprise in the accounting system in accordance with the standards. The object of the qualification work is the assets and liabilities of the enterprise from the point of view of their valuation in the accounting system of the enterprise. The research is based on the private joint-stock company «Kremenchuk Plant of Road Machines».. Based on the results of the study, proposals have been formulated for PJSC «Kremenchuk Plant of Road Machines» in order to improve the methodology for valuation of assets and liabilities. Based on the results of the study, the article formulates proposals that are offered to the Private Joint-Stock Company «Kremenchuk Plant of Road Machines» in order to improve the methodology for valuation of assets and liabilities. The work contains 67 pages, 23 table, 12 drawing. The list of the used sources is counted by 62 names. In-process 9 applications.
Опис
Ключові слова
активи, зобов’язання, оцінка, система бухгалтерського обліку, облікова політика, ssets, liabilities, valuation, accounting system, accounting policy
Бібліографічний опис
Міла О. Є. Оцінка активів та зобов’язань підприємства у системі бухгалтерського обліку за матеріалами ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» : кваліфікаційна робота / О. Є. Міла ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 81 с.