Облік і оцінка інтелектуального капіталу підприємства за матеріалами ТОВ «Комплексні будівельні технології»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у вдосконаленні організації бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу для підвищення прозорості й достовірності інформації, що генерується на підприємствах. Завданнями роботи є: розкрити економічну сутність інтелектуального капіталу; дослідити методику оцінки інтелектуального капіталу; розкрити облікову політику щодо інтелектуального капіталу на ТОВ «Комплексні будівельні технології»; надати характеристику організації та методики первинного обліку інтелектуального капіталу; дослідити особливості організації та методики аналітичного і синтетичного обліку інтелектуального капіталу; дослідити проблеми розкриття інформації про інтелектуальний капітал у звітності підприємства та обґрунтувати напрями їх вирішення; роаналізувати ефективність використання інтелектуального капіталу; розкрити організацію та методику оцінки інтелектуального капіталу; окреслити шляхи удосконалення обліку та оцінки інтелектуального капіталу. Об’єктом дослідження є інтелектуальний капітал підприємства процес оцінки та обліку інтелектуального капіталу в господарській діяльності підприємства. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних та практичних аспектів оцінки та обліку господарських операцій з інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання як складової нематеріальних активів. Базою дослідження обрано товариство з обмеженою відповідальністю «Комплексні будівельні технології» (далі – ТОВ «Комплексні будівельні технології»). За результатами дослідження уточнено і поглиблено існуючі теоретичні положення щодо управління та оцінювання інтелектуального капіталу підприємства; запропоновано організаційні заходи, спрямовані на удосконалення механізму управління інтелектуальним капіталом; удосконалено послідовність прийняття управлінських рішень при формуванні інтелектуального капіталу; виявлено та узагальнено проблеми управління інвестиційним капіталом підприємства та надано практичні рекомендації щодо його поліпшення. Робота містить 68 сторінок, 12 таблиць, 11 рисунків та 6 додатків. Список використаних джерел складається з 41 найменування. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022рр. Рік захисту роботи 2023р. The purpose of the work is to improve the organization of intellectual capital accounting to increase the transparency and reliability of information generated at enterprises. The tasks of the work are: to reveal the economic essence of intellectual capital; to investigate the methodology of intellectual capital assessment; to disclose the accounting policy regarding intellectual capital at "Comprehensive Building Technologies" LLC; provide a description of the organization and methods of primary accounting of intellectual capital; to investigate the peculiarities of the organization and methods of analytical and synthetic accounting of intellectual capital; to investigate the problems of disclosure of information about intellectual capital in the company's reporting and justify the directions of their solution; to analyze the effectiveness of the use of intellectual capital; to disclose the organization and methodology of intellectual capital assessment; to outline the ways of improving accounting and assessment of intellectual capital. The object of research is the intellectual capital of the enterprise, the process of assessment and accounting of intellectual capital in the economic activity of the enterprise. The subject of the study is a complex of theoretical, methodological and practical aspects of the assessment and accounting of economic transactions from the intellectual capital of a business entity as a component of intangible assets. The limited liability company "Comprehensive Construction Technologies" (hereinafter - "Comprehensive Construction Technologies" LLC) was chosen as the research base. Based on the results of the study, the existing theoretical provisions regarding the management and evaluation of the intellectual capital of the enterprise were clarified and deepened; organizational measures aimed at improving the intellectual capital management mechanism are proposed; the sequence of management decision-making during the formation of intellectual capital has been improved; problems of managing the enterprise's investment capital are identified and summarized, and practical recommendations for its improvement are provided. The work contains 68 pages, 12 tables, 11 figures and 6 appendices. The list of used sources consists of 41 names. The year of job protection is 2023. Qualification Work Completion Year 2021-2022 Year of work protection 2023p.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи, людський капітал, структурний капітал, капітал відноси, нематеріальні активи, оцінка, облік, аналіз., intellectual capital, intellectual assets, human capital, structural capital, relational capital, intangible assets, evaluation, accounting, analysis.
Бібліографічний опис
Сурменко І. В. Облік і оцінка інтелектуального капіталу підприємства за матеріалами ТОВ «Комплексні будівельні технології» : кваліфікаційна робота / І. В. Сурменко ; наук. кер. Н. С. Дружинська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 68 с.