Оптимізація функціональної підготовки курсантів та співробітників правоохоронних органів за методиками бойового хортингу

Анотація
У даній статті розглядаються засоби оптимізації функціональної підготовки студентів і курсантів закладів вищої освіти та працівників правоохоронних органів, значення систематичних занять студентів і курсантів бойовим хортингом, як складової фізичної підготовки та здорового способу життя людей. У виданні надані теоретико-методичні дані щодо проведення тренувальних занять, спортивних заходів з бойового хортингу, загальнорозвивальних та підготовчих вправ, елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні рекомендації щодо психологічної підготовки на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Наведено перелік основних засобів функціональної підготовки спортсменів бойового хортингу та впровадження виду спорту у навчальний процес закладів вищої освіти України. Стаття адресована фахівцям і любителям, інструкторам з бойового хортингу правоохоронних органів, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму. У статті надано зміст тренувань з бойового хортингу студентів, курсантів і працівників правоохоронних органів. Стаття присвячена дослідженню напрямів та особливостей функціональної підготовки студентів, курсантів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів як суб'єктів профілактичної діяльності. З'ясована структура кадрового забезпечення профілактичної діяльності правоохоронних органів України і місце в ньому функціональної підготовки співробітників; охарактеризовано зміст функціональної підготовки співробітників правоохоронних органів як суб'єктів профілактичної діяльності. This article discusses the means of optimizing the functional training of students and cadets of higher education institutions and law enforcement officers, the importance of regular training of students and cadets in combat horting, as part of physical training and a healthy lifestyle. The publication provides theoretical and methodological data on training, sports activities in combat horting, general developmental and preparatory exercises, elements of basic techniques, tactical training, as well as methodological advice on psychological training based on sports, cultural, health and combat traditions of the Ukrainian people. The list of basic means of functional training of combat horting and its introduction into the educational process of higher education institutions of Ukraine is given. The article is addressed to specialists and amateurs, instructors in combat horting of law enforcement agencies, physical education teachers and physical education teachers, heads of sports sections of combat horting, coaches-teachers of higher education institutions, children's and youth sports schools, sports and health clubs, military and military -patriotic direction, as well as the content of training of students, cadets and law enforcement officers.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, функціональна підготовка, спорт, здоров’я, фізичні вправи, правоохоронні органи, студенти, курсанти, позитивний вплив, організм людини, спортивні змагання, поведінкова звичка людини, класифікація впливу фізичних вправ, бесіди, методика тренувань, combat horting, functional training, sports, health, physical exercises, law enforcement agencies, students, cadets, positive influence, human body, sports competitions, human behavioral habit, classification of influence of physical exercises, conversations, training methods
Бібліографічний опис
Оптимізація функціональної підготовки курсантів та співробітників правоохоронних органів за методиками бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Р. Біла, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 62–80.
Зібрання