Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене впливу податків на процеси ціноутворення в Україні. У роботі сформульовані теоретичні основи взаємодії оподаткування і ціноутворення, узагальнено погляди економічних шкіл і сучасні теорії оподаткування з уточненням сутності категорій „податковий компроміс” та „податкове навантаження”, визначено місце і значення податків у системі ціноутворення, встановлено, що податки взаємодіють з цінами прямим, опосередкованим і прихованим шляхом, запропоновано методичні підходи для визначення впливу податків на ціни. Проведено аналіз податкового навантаження на ціни залежно від змін у ставках оподаткування та від еластичності попиту на продукцію. Зі зростанням ставки оподаткування ціни на продукцію зростають на суму додаткових податкових зобов’язань тим сильніше, чим менш еластичним є попит на дану продукцію. Застосування показника еластичності до діючих в Україні ставок податків дало можливість обґрунтувати ефективність змін у податковій політиці України в частині перекладення податкового навантаження за умови незмінних і змінних цін. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо визначення основних напрямів удосконалення податкової політики в Україні на основі узагальнення практики організації оподаткування і ціноутворення в галузях народного господарства за видами економічної діяльності. The dissertation is devoted to the influence of taxes on pricing processes in Ukraine. The paper provides the theoretical basis for the interaction of taxation and pricing, generalizations of the views of economic schools and modern taxation theory, clarifying the essence of the categories of "tax compromise" and "tax burden", defines the place and value of taxes in the pricing system, it is established that taxes interact with prices direct, indirectly and covertly, methodological approaches are proposed for determining the impact of taxes on prices. The analysis of the tax burden on prices is carried out depending on changes in tax rates and on the elasticity of demand for products. With rising tax rates, product prices are growing at the amount of additional tax obligations, the stronger the demand for these products is less elastic. The application of the elasticity index to the current tax rates in Ukraine provided an opportunity to justify the effectiveness of changes in the Ukrainian tax policy in terms of transferring the tax burden, subject to unchanged and variable prices. The scientific and practical recommendations for determining the main directions of tax policy improvement in Ukraine are developed on the basis of the generalization of the practice of organization of taxation and pricing in the sectors of the national economy by types of economic activity.
Опис
Ключові слова
податки, ціна, ціноутворення, національна економіка, глобалізація, податковий компроміс, податкове навантаження, податкова політика, ставка податку., taxes, prices, pricing, national economy, globalization, tax compromise, tax burden, tax policy, tax rate.
Бібліографічний опис
Мацелюх Н. П. Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні : автореф. дис. …канд. економічних наук : 08.04.01 / Наталія Петрівна Мацелюх ; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – 18 с.
Зібрання