Управління митними ризиками: теорія та практика

Анотація
У виданні всебічно проаналізовано теоретичні засади функціонування системи управління митними ризиками та можливість надання подальших спрощень митних процедур шляхом використання ризикоорієнтованих інструментів митного контролю, узагальнено особливості профілювання митних ризиків в контексті забезпечення митної безпеки України. Крім того, в монографії досліджено особливості застосування системи управління ризиками за різними сферами здійснення митного контролю, а саме: при митному контролі пасажирських переміщень через авіаційні пункти пропуску, міжнародних поштових та експрес-відправлень, при здійсненні аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Окремо розглянуто питання формування механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування. Монографія розрахована на фахівців з митної справи, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також на працівників митниць і учасників зовнішньоекономічної діяльності. In the publication theoretical basis of customs risk management system functioning and possibilities of granting further simplifications of customs procedures by application of risks-oriented tools of customs control are analyzed, peculiarities of customs risks profiling in the context of customs security of Ukraine protection are generalized. Additionally, in the monograph specific features of risk management system application by different areas of customs control fulfillment are explored: during customs control of passengers, moving through air border crossing points, international mail and express shipments, during analysis of activity performed by entities engaged in foreign trade. Separately, issue of forming mechanism for risks analysis in the context of pre-arrival information system implementation is explored. The monograph is intended for specialists in Customs affairs, university teachers and students as well as Customs officers and participants of foreign economic activity.
Опис
Ключові слова
митні ризики, митна безпека, система аналізу та управління митними ризиками, профілювання митних ризиків, customs risks, customs security, system of analysis and management of customs risks, profiling of customs risks
Бібліографічний опис
Управління митними ризиками: теорія та практика : монографія / за заг. ред. І. В. Несторишена, В. А. Туржанського ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь-Хмельницький, 2018. – 302 с. – (Серія : Податкова та митна справа в Україні)
Зібрання