Організація бухгалтерського обліку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Навчально-методичний посібник написаний відповідно до програми навчальної дисципліни “Організація бухгалтерського обліку” для студентів, що навчаються за спеціальністю 071 “Облік та оподаткування”. У посібнику висвітлюються теоретичні положення організації бухгалтерського обліку, а також практичні методи, способи та прийоми організації облікового процесу та роботи апарату бухгалтерії у сучасних умовах із використанням чинної нормативно-правової бази. До кожної теми розроблені практичні завдання, контрольні питання та тести, які дозволять набути практичні навички та підготуватися до поточного і підсумкового контролю. The educational and methodological manual is written in accordance with the program of the study discipline "Organization of accounting" for students studying in specialty 071 "Accounting and taxation". The manual highlights the theoretical provisions of the organization of accounting, as well as practical methods, methods and techniques of organizing the accounting process and the work of the accounting apparatus in modern conditions using the current regulatory and legal framework. Practical tasks, control questions and tests have been developed for each topic, which will allow you to acquire practical skills and prepare for the current and final control.
Опис
Ключові слова
організація бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, оподаткування, організація бухгалтерського обліку, облікова політика підприємства, оплата праці, заробітна плата, organization of accounting, accounting, taxation, organization of accounting, accounting policy of the enterprise, remuneration, salary
Бібліографічний опис
Островерха Р. Е. Організація бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. [Електронний документ] / Р. Е. Островерха ; Ун-т держ. фіск. служби України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 604 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 152).