Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в розвитку теоретико-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання житловокомунального господарства в умовах децентралізації. Завданнями роботи є: дослідження сутності та закономірностей розвитку житлово-комунального господарства; виявлення особливостей державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства; аналіз стану державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг; аналіз організації житлово-комунального господарства на прикладі Житомирської області; обґрунтування напрямів та перспектив розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації. Об’єктом дослідження є процес державного регулювання ЖКГ в умовах децентралізації. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади державного регулювання ЖКГ та практичні аспекти підвищення його ефективності в умовах децентралізації The purpose of the work is the development of theoretical and methodological provisions and substantiation of practical recommendations regarding the improvement of state regulation of housing and communal services in conditions of decentralization. The tasks of the work are: research of the essence and regularities of the development of housing and communal services; identification of features of state regulation in the field of housing and communal services; analysis of the state of state regulation of the housing and communal services market; analysis of the organization of housing and communal services on the example of Zhytomyr region; substantiation of directions and prospects for the development of housing and communal services in conditions of decentralization. The object of the study is the process of state regulation of housing and communal services in conditions of decentralization. The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of state regulation of housing and communal services and practical aspects of increasing its efficiency in conditions of decentralization.
Опис
Ключові слова
житлово-комунальне господарство, ринок житлово-комунальних послуг, державне регулювання, територіальна громада, децентралізація, housing and communal economy, market of housing and communal services, state regulation, territorial community, decentralization
Бібліографічний опис
Горда О. В. Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації : кваліфікаційна робота / О. В. Горда ; наук. кер. П. Б. Юр’єва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 78 с.