Вимоги щодо локалізації в публічних закупівлях як інструмент підтримки національної промисловості: міжнародний досвід та пропозиції для України

Анотація
У дослідженні систематизовано досвід використання інструментів промислової політики та формування національних систем публічних закупівель в Алжирі, Аргентині, Пакистані, Єгипті, Нігерії, Росії, США, ПАР, Ізраїлі, Туреччині, Індії, Росії, Гонконгу, Чилі. В роботі також узагальнено досвід лібералізації систем публічних закупівель за стандартами ЄС у 20-ти країнах-партнерах ЄС, з якими було укладено Угоди про асоціацію, а також Угоди про стабілізацію та асоціацію. При створенні умов для відродження української промисловості автори звертають увагу на можливості використання «Спеціальних та диференціальних положень (SDT)» СОТ, які дозволяють в виключних випадках країнам, що розвиваються, впроваджувати практики місцевого контенту з метою розвитку місцевих галузей промисловості в конкретних секторах, зважаючи на необхідність їх розвитку чи виходу із кризового стану. У дослідженні представлено досвід Балканських країн (Сербії, Північної Македонії, Косово, Боснії та Герцеговини) у сфері регулювання питань державних закупівель в їх Угодах про стабілізацію та асоціацію з ЄС, якими, серед іншого, передбачено використання 5-ти річного пільгового періоду для національних замовників у процедурах державних закупівель. За методологією міжгалузевого балансу авторами оцінено макроекономічні наслідки від впровадження положень законопроєкту №3739 (прийнятого в І читанні) і зміни середнього показника локалізації для машинобудівної продукції в системі державних закупівель України на 10%. На основі оцінки коефіцієнтів прямих і повних витрат, а також розрахунків прямого і зворотного мультиплікаторів для кожної галузі, оцінено зміни сукупної пропозиції в економіці. Встановлено, що економічний ефект від збільшення коефіцієнта локалізації для машинобудівні продукції на 10% з урахуванням виявлених мультиплікаторів буде складати 0,5% приросту ВВП щороку в період, коли локалізація буде вищою відносно базового періоду. The study systematizes the experience of using industrial policy tools and the formation of national public procurement systems in Algeria, Argentina, Pakistan, Egypt, Nigeria, Russia, the USA, South Africa, Israel, Turkey, India, Russia, Hong Kong, and Chile. The work also summarizes the experience of liberalizing public procurement systems according to EU standards in 20 EU partner countries with which Association Agreements, as well as Stabilization and Association Agreements, were concluded. When creating conditions for the revival of Ukrainian industry, the authors draw attention to the possibility of using the "Special and Differential Provisions (SDT)" of the WTO, which allow, in exceptional cases, developing countries to implement local content practices in order to develop local industries in specific sectors, taking into account the need for their development or exit from a crisis state. The study presents the experience of the Balkan countries (Serbia, North Macedonia, Kosovo, Bosnia and Herzegovina) in the field of regulation of public procurement issues in their Stabilization and Association Agreements with the EU, which, among other things, provide for the use of a 5-year grace period for national customers in public procurement procedures. According to the methodology of the inter-industry balance, the authors assessed the macroeconomic consequences of the implementation of the provisions of draft law No. 3739 (adopted in the 1st reading) and the change of the average localization indicator for machine-building products in the system of public procurement of Ukraine by 10%. Based on the assessment of the coefficients of direct and total costs, as well as calculations of direct and inverse multipliers for each industry, changes in aggregate supply in the economy were estimated. It is established that the economic effect of increasing the localization coefficient for machine-building products by 10%, taking into account the identified multipliers, will be 0.5% of GDP growth every year in the period when localization will be higher compared to the base period.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вимоги щодо локалізації в публічних закупівлях як інструмент підтримки національної промисловості: міжнародний досвід та пропозиції для України : звіт за результатами дослідження [Електронний ресурс] / К. Швабій, Т. Богдан, Г. Котіна, М. Степура ; Global Research on Optimal Ways for Development(GROWFORD) Institute. – Київ, 2020. – 62 с. – Режим доступу : https://www.growford.org.ua/research/vymogy-shhodo-lokalizatsiyi-v-publichnyh-zakupivlyah-yak-instrument-pidtrymky-natsionalnoyi-promyslovosti-mizhnarodnyj-dosvid-ta-propozytsiyi-dlya-ukrayiny/
Зібрання