Методика обліку, аналізу та контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції за матеріалами товаристві з додатковою відповідальністю «М’ЯСОКОМБІНАТ «ЯТРАНЬ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено методику обліку, аналізу та контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції та визначення напрямів удосконалення в контексті ефективного управління витратами визначено економічну сутність витрат виробництва, критеріїв їх визнання та класифікації. Досліджено поняття «собівартість» продукції та проблеми її формування на підприємстві. Розкрито методичні аспекти контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції. За результатами дослідження сформульовані пропозиції, які полягають у розробці основних шляхів щодо удосконалення методики обліку, аналізу та контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції, що дозволить підсилити значення інформаційної, аналітичної і контрольної функції обліку в управлінні виробничим процесом. In the work, the method of accounting, analysis and control of production costs and the formation of production costs and the determination of improvement directions in the context of effective cost management were investigated. The economic essence of production costs, criteria for their recognition and classification were determined. The concept of "cost price" of products and the problems of its formation at the enterprise are studied. The methodical aspects of control of production costs and the formation of production costs are disclosed. According to the results of the study, proposals were formulated, which consist in the development of the main ways to improve the accounting methodology, analysis and control of production costs and the formation of the cost of production, which will strengthen the value of the informational, analytical and control function of accounting in the management of the production process.
Опис
Ключові слова
витрати на виробництво, собівартість продукції, облік витрат, аналіз та контроль витрат виробництва, production costs, cost of production, cost accounting, analysis and control of production costs
Бібліографічний опис
Суходольська Д. В. Методика обліку, аналізу та контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції за матеріалами товаристві з додатковою відповідальністю «М’ЯСОКОМБІНАТ «ЯТРАНЬ» : кваліфікаційна робота / Д. В. Суходольська ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 66 с.