Пріоритетні напрями розвитку зовнішньої торгівлі України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»
Анотація
В даній статті розглянуто пріоритетні та перспективні напрямки здійснення експортно-імпортних операцій України, зокрема товарами. Досліджено динаміку та товарну структуру торгівлі з ЄС, виділено ключові переваги та недоліки даного напряму. В ході дослідження було виявлено основні причини негативних тенденцій співпраці. Було досліджено такі напрямки експортно-імпортних операцій, як країни Африки, зокрема ті, які на сьогодні характеризуються інтенсивним розвитком економіки. В статті подається товарна структура торгівлі з даними країнами, проаналізувавши яку зроблено висновки про важливість даного спрямування торговельної співпраці. Наведено імовірні шляхи подолання негативних тенденцій та надано практичні рекомендації щодо вибору пріоритетних напрямків торгівлі на основі аналізу експортно-імпортних операцій за останні 10 років. In this article the priority and perspective directions of realization of export-import operations of Ukraine, in particular goods, are considered. The dynamics and commodity structure of trade with the EU have been investigated, the key advantages and disadvantages of this area have been identified. The study identified the main causes of negative cooperation trends. The directions of export-import operations, such as the countries of Africa, in particular, which today are characterized by intensive economic development, were investigated. The article presents the commodity structure of trade with these countries, analyzing what conclusions are drawn about the importance of this direction of trade cooperation. Possible ways of overcoming the negative tendencies are given and practical recommendations are given on the choice of priority directions of trade based on the analysis of export-import transactions over the last 10 years.
Опис
Ключові слова
експорт, імпорт, напрямки торгівлі, товарна структура, країни Африки, ЄС., export, import, trade directions, commodity structure, African countries, EU.
Бібліографічний опис
Городнича К. В. Пріоритетні напрями розвитку зовнішньої торгівлі України / К. В. Городнича, О. В. Коляда // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2019. – № 37. – С. 25–30
Зібрання