Теорія, технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності: курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Університет «Україна»
Анотація
Курс лекцій підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи за програмою навчальної дисципліни «теорія, технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності». Особливістю курсу лекцій є можливість самостійного оволодіння курсом за дистанційною або заочною форми підготовки фахівців та анотація з української та англійської мов. Кожна тема містить короткий виклад основних теоретичних положень, перелік питань, що є обов’язковими для вивчення і підсумкового контролю знань. Використано сучасні вітчизняні джерела, передовий досвід з організації рекреаційних послуг, діюче законодавство. Розраховано на студентів спеціальностей фізична терапія, ерготерапія та фізичне виховання вищих навчальних закладів. The course of lectures is prepared taking into account the requirements of the credit-module system according to the curriculum of the discipline "theory, technology and types of health and recreational physical activity". The peculiarity of the course of lectures is the possibility of independent mastering of the course by distance or correspondence form of training and annotation in Ukrainian and English. Each topic contains a summary of the main theoretical provisions, a list of issues that are mandatory for the study and final control of knowledge. Modern domestic sources, best practices in the organization of recreational services, current legislation are used. Designed for students majoring in physical therapy, occupational therapy and physical education in higher education.
Опис
Ключові слова
вільний час, рекреація, культурне дозвілля, стиль життя, здоров’я людини, рухова активність, фізичні вправи, фізичне виховання, різні групи населення, рекреаційна послуга, інфраструктурне забезпечення, здоровий спосіб життя, раціональне харчування, leisure, recreation, cultural leisure, lifestyle, human health, physical activity, physical exercises, physical education, different groups of the population, recreational service, infrastructure, healthy lifestyle, nutrition
Бібліографічний опис
Крупеня С. Теорія, технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності : курс лекцій / С. Крупеня ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т соціальних технологій, Каф. фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання. – К. : Університет «Україна», 2020. – 436 с.