Особливості джерельно-правової бази укладання та розірвання шлюбу в Україні у ХVІІІ - на початку ХХ ст.

Анотація
Дана стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу правового звичаю як основі укладення та розірвання шлюбу в Україні XVIII — на початку XX ст. З урахуванням доктринального дослідження констатовано, що давньослов’янські уявлення про шлюб як про договір між батьками нареченого і нареченої були досить неоднозначні, адже батьківський авторитет і батьківське слово продовжувало залишатися у більшості першою і останньою умовою при вирішенні питання про укладення шлюбу, але, тим не менш, дія окремих указів, які стали прийматися у XVIII ст. стало одним з кроків, спрямованих на захист дітей від батьківського свавілля у родині. This article is devoted to the study and comprehensive analysis of legal custom as a basis for marriage and divorce in Ukraine in the XVIII - early XX centuries. Based on doctrinal research, it was stated that the ancient Slavic ideas about marriage as a contract between the parents of the bride and groom were quite ambiguous, as paternal authority and paternal word continued to remain in most cases the first and last condition in deciding marriage, but less, the effect of individual decrees, which began to be adopted in the XVIII century. became one of the steps aimed at protecting children from parental arbitrariness in the family.
Опис
Ключові слова
шлюб, сім ’я, шлюбно-сімейні відносини, сімейні правовідносини, подружжя, майнові права подружжя, немайнові права подружжя, майнові відносини подружжя, marriage, family, marital and family relations, family legal relations, spouses, property rights of spouses, non-property rights of spouses, property relations of spouses
Бібліографічний опис
Шевченко А. Є. Особливості джерельно-правової бази укладання та розірвання шлюбу в Україні у ХVІІІ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, Д. А. Шевченко // Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century», 19-20 January 2022. – Seattle, USA, 2022. – № 95. – Р. 430–442. – Режим доступу : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/18078/15818
Зібрання