Сучасні інструменти інтернет-маркетингу щодо просування бренду та особливості використання статистичних параметрів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький : ХУУП
Анотація
У сучасних умовах діджиталізації та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій використання Інтернет мережі стає новою сферою життєдіяльності. Відбувається постійний розвиток інфраструктури всесвітньої павутини. Мережа Інтернет формує новітні реалії ведення бізнесу. Брендинг у соціальних мережах є не лише одним із ефективних способів формування прихильності до бренду, а й унікальним каналом зворотного зв’язку з клієнтами. У брендингу використовуються як відомі методи маркетингових досліджень (кількісні та якісні), так і спеціальні прикладні методи. Кількісні методи досліджень дозволяють отримати передусім статистичні показники, які характеризують тенденції розподілу досліджуваних ознак. Якісні методи досліджень необхідні при проведенні пілотних досліджень, а також при вивченні іміджу марки, розробці концепції позиціювання бренду, тестуванні рекламної продукції бренду та рекламних стратегій просування бренду. Зауважено, що сьогодні популярності набувають мікс-методики – змішані методи досліджень, які досить вдало поєднують в собі якісні та кількісні методи. Основні види mix-методик: hall-тести; home-тести; mystery shopping. Окрему увагу звернуто на роль інструментів інтернет-маркетингу. SMM (англ. social media marketing) – один із таких інструментів. Розглянуті види маркетингових метрик та особливості використання найбільш відомих статистичних параметрів для проведення аналітики у соціальних мережах. In modern conditions of digitalization and development of information and communication technologies, the using of the Internet is becoming a new area of life. The World Wide Web infrastructure constant develops. The Internet forms the latest realities of doing business. Social media branding is not only an effective way to build brand commitment, but also a unique channel for customer feedback. Both well-known methods of marketing research (quantitative and qualitative) and special applied methods are used in branding. Quantitative research methods allow to obtain primarily statistical indicators that characterize the trends in the distribution of the studied features. Qualitative research methods are needed in conducting pilot studies, as well as in studying the brand image, developing the concept of brand positioning, testing of brand advertising products and advertising strategies for brand promotion. It is noted that today mixed methods are gaining popularity – mixed research methods that successfully combine qualitative and quantitative methods. The main types of mix-methods: hall-tests; home tests; mystery shopping. Particular attention is paid to the role of Internet marketing tools. SMM (social media marketing) is one such tool. Considered the types of marketing metrics and the features of using the most well-known statistical parameters for analytics in social networks.
Опис
Ключові слова
інтернет-маркетинг, брендинг, мікс-методики, маркетингові метрики, статистичні параметри, internet marketing, branding, mixed methods, marketing metrics, statistical parameters
Бібліографічний опис
Нянько В. М. Сучасні інструменти інтернет-маркетингу щодо просування бренду та особливості використання статистичних параметрів / В. М. Нянько, С. В. Капітанець // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : зб. наук. пр. ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 травня 2020 р. / Хмельницька обласна рада, Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова [та ін.]. – Хмельницький : ХУУП, 2020. – С. 190–196.
Зібрання