Вплив урбанізації на економічний розвиток міст

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є дослідження впливу урбанізаційних процесів на економічний розвиток міст України з метою розроблення рекомендацій щодо їх регулювання в контексті формування в містах економічно-сприятливого середовища. Завдання роботи полягають у: визначити сутність урбанізації як глобального економічного процесу, ознайомитись з явищем «нового урбанізму» як ідеологією розвитку cучасного міста, дослідити сучасні особливості процесів урбанізації в Україні, вивчити вплив урбанізації на економічний розвиток м. Києва, визначити можливості для України крізь призму світової урбанізації. Об’єктом дослідження економічний розвиток міст в умовах урбанізаційних змін. Предметом дослідження теоретичні положення економічного розвитку міст в умовах урбанізації. The purpose of the work is to study the influence of urbanization processes on the economic development of Ukrainian cities with the aim of developing recommendations for their regulation in the context of the formation of an economically favorable environment in cities. The tasks of the work are: to determine the essence of urbanization as a global economic process, to get acquainted with the phenomenon of "new urbanism" as an ideology of the development of a modern city, to investigate the modern features of urbanization processes in Ukraine, to study the impact of urbanization on the economic development of the city of Kyiv, to determine opportunities for Ukraine through the prism world urbanization. The object of research is the economic development of cities in the conditions of urbanization changes. The subject of the study is the theoretical provisions of the economic development of cities in the conditions of urbanization.
Опис
Ключові слова
економічний розвиток, урбанізаційні процеси, новий урбанізм, розвиток міст, світова урбанізація, economic development, urbanization processes, new urbanism, urban development, global urbanization
Бібліографічний опис
Завалій С. С. Вплив урбанізації на економічний розвиток міст : кваліфікаційна робота / С. С. Завалій ; наук. кер. О. І. Джадалла ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики. — Ірпінь, 2023. — 60 с.