Роль штрафних санкцій в забезпеченні виконання податкового обов’язку суб’єктами господарювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – вивчити фактичний стан результативності та обґрунтованості виконання ДПС та її територіальними органами повноважень в частині застосування і своєчасності стягнення сум штрафних санкцій і пені до державного бюджету та визначити підходи щодо покращення механізму стягнення штрафних санкцій органами ДПС. Предметом дослідження є дані про діяльність ДПС та її територіальних органів щодо результативності здійснення контролю за законністю, обґрунтованістю застосування і своєчасністю стягнення штрафних санкцій і пені до державного бюджету, а також про взаємодію при здійсненні контролю за дотриманням платниками податків вимог чинного законодавства. Об’єктом дослідження є відносини, що виникають при застосуванні відповідальності за порушення податкового законодавства. За результатами дослідження сформульовані заходів для удосконалення діяльності податкових органів стосовно стягнення штрафних санкцій і пені з платників податків. Одержані результати можуть бути використані у роботі Державної податкової служби України при розробці нормативно-правових актів щодо вдосконалення механізму стягнення штрафних санкцій. The purpose of the study is to examine the actual state of efficiency and validity of the exercise of powers by the State Tax Service and its territorial bodies in terms of application and timely collection of fines and penalties to the state budget and to identify approaches to improving the mechanism of collection of fines by the State Tax Service. The subject of the study: data on the activities of the State Tax Service and its territorial bodies regarding the effectiveness of control over the legality, validity of application and timeliness of collection of penalties and fines to the state budget, as well as interaction in monitoring taxpayers' compliance with the requirements of current legislation. The object of the study is the relations arising from the application of liability for violation of tax legislation. Based on the results of the study, the author formulates measures to improve the activities of tax authorities in collecting fines and penalties from taxpayers.
Опис
Ключові слова
податковий обов’язок, штрафні санкції, пеня, порушення податкового законодавства, податковий борг, камеральна перевірка, документальна перевірка, tax liability, penalties, fines, violation of tax legislation, tax debt, desk audit, documentary audit
Бібліографічний опис
Сверба А. В. Роль штрафних санкцій в забезпеченні виконання податкового обов’язку суб’єктами господарювання : кваліфікаційна робота / А. В. Сверба ; наук. кер. В. Л. Андрущенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 61 с.