Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця, ТОВ «ТВОРИ»
Анотація
У монографії досліджуються процеси становлення і розвитку вітчизняної традиції концептуалізації порівняльної історії права. Автором на основі комплексного і системного опрацювання праць доведено, що цілісність традиції ґрунтувалась на поєднанні поглядів, ідей, уявлень науковців щодо сутності порівняльної історії права. Варіативність осмислення ученими порівняльної історії права відбивала такі наукові явища суспільної реальності як формування її «образу» представниками історичної школи права в Україні у другій половині ХІХ ст., концептуалізацію у рамках соціоло-гічно-позитивістського напряму, акцентування уваги на конкретних порівняльно-історичних правових дослідженнях у працях українських учених за кордоном у 20-х– 80-х роках ХХ ст. The monograph examines the processes of formation and development of domestic tradition conceptualization of the comparative history of law. The author based on a comprehensive and systematic elaboration of the works proved that the integrity of the tradition was based on unification of views, ideas, ideas of scholars on the essence of the comparative history of law. The variability of scholars' understanding of the comparative history of law reflected the following scientific ones phenomena of social reality as the formation of its "image" by representatives of the historical schools of law in Ukraine in the second half of the XIX century, conceptualization within the socio- positivist direction, focusing on specific comparative and historical toric legal research in the works of Ukrainian scholars abroad in the 20s - 80s of the twentieth century.
Опис
Ключові слова
історіографія, концептуалізація, правове дослідження, вітчизняна традиція, historiography, conceptualization, legal research, national tradition
Бібліографічний опис
Кудін С. В. Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації : монографія / С. В. Кудін. – Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 544 с.
Зібрання