Щодо відповідальності платників податків за не допуск посадових осіб митного органу до проведення перевірки: зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Соціологія права
Анотація
У статті здійснено аналіз зарубіжного досвіду інших країн щодо відповідальності платників податків за не допуск посадових осіб митного органу до проведення перевірки. При цьому особлива увага приділена розмір у штрафних санкцій, які можуть бути застосовані до платників податків. За результатами проведеного аналізу зроблено висновки, що економічні важелів пливу є найбільш ефективними стосовно платників податків, які не допускають посадових осіб митного органу до проведення перевірки. Автором також обґрунтовуються пропозиції щодо необхідності внесення змін до Митного Кодексу України в напрям і збільшення розміру штрафних санкцій та їх диференціації на основі періодичності. Зокрема акцентовано, що в разі збільшення розмірів штрафів варто враховувати, що адміністративні-обмежувальні заходи (санкції) будуть надзвичайно чутливими для тих суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на постійній основі, щоденно оформлюючи вантажі на митниці. Для суб’єктів із разовою чи нерегулярною зовнішньоекономічною діяльністю застосування адміністративно-фінансових санкцій, зокрема штрафів, буде більш дієвим, ніж з застосування адміністративно-обмежувальних заходів (санкцій) (за винятком арешту активів). На підприємства з невеликим господарським товарооборотом суттєво впливатимуть ті адміністративно-обмежувальні заходи (санкції), які «вимиватимуть» їхні оборотні кошти. Про те найбільшого ефекту можна буде досягти на основі комплексного (одночасного) використання адміністративно-обмежувальних та адміністративно-фінансових заходів (санкцій) юридичної відповідальності до порушників митного законодавства. The article analyzes the foreign experience of other countries on the taxpayers’ responsibility for not allowing customs officials to conduct the inspection. At the same time, special attention is paid to the size of penalties that can be applied to taxpayers. Based on the results of the analysis carried out, it was concluded that the economic levers of influence are the most effective for taxpayers who do not allow customs officials to conduct an audit. The author also substantiates the proposals on the need to amend the Customs Code of Ukraine in the direction of increasing the size of penalties and their differentiation on the regular basis. The article analyzes the foreign experience of other countries on the taxpayers’ responsibility for not allowing customs officials to conduct the inspection. At the same time, special attention is paid to the size of penalties that can be applied to taxpayers. Based on the results of the analysis carried out, it was concluded that the economic levers of influence are the most effective for taxpayers who do not allow customs officials to conduct an audit. The author also substantiates the proposals on the need to amend the Customs Code of Ukraine in the direction of increasing the size of penalties and their differentiation on the regular basis. Additionally, it is emphasized that when increasing the size of fnes, it should be taken into account that administrative restrictive measures (sanctions) will be extremely sensitive for those businesses who processing their cargo at customs on a daily basis and operate on a permanent basis. For entities with one-time or irregular foreign economic activity, the application of administrative and financial sanctions, in particular fnes, will be more effective than the application of administrative and restrictive measures (sanctions) (except for the seizure of assets). For businesses with a small economic turnover, those administrative and restrictive measures (sanctions) that will “wash away” their working capital will have a significant impact. However, the greatest effect can be achieved on the basis of comprehensive (simultaneous) use of administrative restrictive and financial measures (sanctions) to violators of customs legislation.
Опис
Ключові слова
перевірка, платники податків, митний орган, юридична відповідальність, штрафні санкції, inspection, taxpayers, customsbody, legalresponsibility, penalties
Бібліографічний опис
Драган О. В. Щодо відповідальності платників податків за не допуск посадових осіб митного органу до проведення перевірки: зарубіжний досвід / О. В. Драган // Соціологія права. − 2020. − Вип. 2. − С. 25−28.
Зібрання