Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Проблема посилення мотивації учіння у сучасних педагогічних дослідженнях розглядається здебільшого у двох напрямках. 1) дослідження, які безпосередньо стосуються мотивів учіння учнів різного шкільного віку; загальної структури мотиваційної сфери дитини; 2) дослідження з проблем розвитку активності школярів у навчанні, позитивних і негативних мотиваційних факторів учбової діяльності. Предметом нашої магістерської роботи був другий напрямок, тобто дослідження шляхів посилення позитивної мотивації учнів щодо вивчення математики. The problem of increasing learning motivation in modern pedagogical research is considered mostly in two directions. 1) research directly related to the learning motives of students of different school ages; the general structure of the child's motivational sphere; 2) research on the problems of the development of schoolchildren's activity in learning, positive and negative motivational factors of educational activity. The subject of our master's work was the second direction, i.e., the study of ways to increase the positive motivation of students to study mathematics.
Опис
Ключові слова
мотивація, навчальна діяльність, motivation, educational activity
Бібліографічний опис
Самілик Т. Г. Методика вивчення елементів теорії ймовірностей у загальноосвітній школі : кваліфікаційна робота / Т. Г. Самілик ; наук. кер. Л. В. Скасків ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. кібернетики та прикладної математики. Ірпінь, 2024. 47 с.