Забезпечення соціально-економічної безпеки розвитку території

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є визначення місця економічної безпеки території в системі забезпечення її сталого розвитку. Відповідно до визначеної мети в роботі вирішуються наступні завдання: дослідження використання програмно-цільового підходу у забезпеченні соціально-економічної безпеки регіону; визначення концептуальних засад формування стратегій економічної безпеки території; аналіз рівня економічної безпеки територій; проведення діагностики соціально-економічної безпеки Черкаської області в контексті економічної безпеки України; визначення стратегічних пріоритетів підвищення рівня соціальноекономічної безпеки територій. Об’єктом дослідження є процеси забезпечення соціально-економічної безпеки розвитку територій. Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні підходи та практичні аспекти забезпечення соціально-економічної безпеки національної економіки за регіональною компонентою. The purpose of the work is to determine the place of economic security of the territory in the system of ensuring its sustainable development. In accordance with the defined goal, the following tasks are solved in the work: the study of the use of a program-targeted approach in ensuring the socio-economic security of the region; definition of the conceptual basis for the formation of strategies for the economic security of the territory; analysis of the level of economic security of territories; diagnosis of socio-economic security of Cherkasy region in the context of economic security of Ukraine; determination of strategic priorities for increasing the level of socio-economic security of territories. The object of the study is the processes of ensuring social and economic security of territorial development. The subject of the study is the theoretical foundations, methodological approaches and practical aspects of ensuring social and economic security of the national economy by regional component.
Опис
Ключові слова
соціально-економічна безпека, сталий розвиток, системний підхід, стратегічний розвиток територій., socio-economic security, sustainable development, systematic approach, strategic development of territories.
Бібліографічний опис
Веревченко Д. О. Забезпечення соціально-економічної безпеки розвитку : кваліфікаційна робота / Д. О. Веревченко ; наук. кер. Н. П. Мацелюх ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики. — Ірпінь, 2023. — 62 с.