Шлюбний договір в Україні: актуальні питання розірвання та визнання недійсним

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право та державне управління
Анотація
У статті досліджуються окремі аспекти розірвання шлюбного договору та визнання його недійсним. Розглядається шлюбний договір як новий інститут сімейного права України. Аналізуються доктринальні підходи до визначення поняття шлюбного договору та нормативне закріплення цього інституту в українському законодавстві. Характеризуються підстави розірвання шлюбного договору, передбачені Сімейним кодексом України, до яких відносять обставини, що мають істотне значення, зокрема неможливість його виконання. Звертається увага на єдиний спосіб розірвання шлюбного договору – виключно за рішенням суду. Акцентується, що лише за наявності вагомих підстав неможливості його виконання суд виносить рішення про розірвання шлюбного договору. Детально розглядаються можливості оскарження шлюбного договору в судовому порядку. Шляхом визначення загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, виокремлено такі, недотримання яких згідно з судовою практикою є підставами для визнання шлюбних договорів недійсними. До них належать, зокрема: зміст договору суперечить законодавству і моральним засадам суспільства, укладання договору не відповідає внутрішній волі сторін, шлюбний договір укладено зовсім не з метою отримання його правових наслідків. Визначено, що інтереси неповнолітніх дітей подружжя не мають порушуватися судом під час винесення рішення у справі. Якщо задоволення позову про розірвання шлюбного договору спричиняє порушення прав неповнолітніх дітей, які проживають з одним з подружжя, і зменшує обсяг їхніх прав, виноситься рішення про відмову в задоволенні позову. У результаті аналізу судової практики з’ясовано, які докази враховуються судом у разі задоволення позовів про розірвання шлюбного договору та визнання його недійсним. Зокрема, потрібно надати вагомі підтвердження того, що матеріальне становище одного з подружжя істотно змінилося, що викликало неможливість сплачувати кошти за шлюбним договором. Зроблено висновки про необхідність передбачення в Сімейному кодексі розширеного тлумачення підстав розірвання шлюбного договору та підстав визнання його недійсним. The article examines some aspects of termination of a marriage contract and its invalidation. The marriage contract is considered as a new institute of family law of Ukraine. The doctrinal approaches to defining the concept of marriage contract and the normative consolidation of this institution in the Ukrainian legislation are analyzed. The grounds for termination of the marriage contract, stipulated by the Family Code of Ukraine, are characterized, which include circumstances of significant importance, including the impossibility of its implementation. Attention is paid to the only way to terminate a marriage contract – only by court decision. It is emphasized that only in the presence of valid grounds for impossibility of its execution the court makes a decision on termination of the marriage contract. The possibilities of challenging a marriage contract in court are discussed in detail. By determining the general requirements for which the transaction is necessary for the validity of the transaction, those which are not respected in accordance with the case law are the grounds for declaring the marriage contracts invalid. They include in particular: the content of the contract is contrary to the law and moral principles of society, the conclusion of the contract does not correspond to the internal will of the parties, the marriage contract was concluded not for the purpose of obtaining its legal consequences. It was determined that the interests of the minor children of the couple should not be violated by the court when deciding the case. If the satisfaction of the claim for termination of the marriage contract causes violation of the rights of the minor children living with one of the spouses and reduces the volume of their rights, the decision on refusal to satisfy the claim is made. As a result of the case law analysis, it is found out what evidence is taken into account by the court in satisfying the claims for termination of the marriage contract and its invalidation. In particular, it is necessary to provide strong confirmation that the financial position of one of the spouses has changed significantly, which made it impossible to pay the money under the marriage contract. It is concluded that it is necessary to provide in the Family Code an extended interpretation of the grounds for termination of the marriage contract and grounds for its invalidation.
Опис
Ключові слова
подружжя, докази, підстави оскарження, шлюб, spouses, evidence, grounds of appeal, marriage
Бібліографічний опис
Самілик Л. О. Шлюбний договір в Україні: актуальні питання розірвання та визнання недійсним / Л. О. Самілик, М. О. Шостак // Право та державне управління. – 2019. – № 3 (36), т. 1. – С. 79–84.
Зібрання