Основи оподаткування

Анотація
У навчальному посібнику викладені базові засади організації податкового процесу. Розкрита історична ретроспектива оподаткування. Описані форми, функції та елементи податків. Авторами сформовано комплекс сучасних тем, присвячених новітнім тенденціям управління податковою та митною справою, законодавчим основам фіскального процесу і податковій культурі. З метою оволодіння студентами-бакалаврами основами знань з оподаткування, у навчальному посібнику викладено термінологічний словник за темами, тестові завдання та контрольні питання, а також рекомендовані літературні джерела. Навчальний посібник підготовлений на основі чинного законодавства України, рекомендований для студентів всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та виконує місію пропедевтичної підготовки майбутніх професіоналів фіскальної справи. The tutorial outlines the basic principles of organizing the tax process. A historical retrospective of taxation is disclosed. The forms, functions and elements of taxes are described. The authors formulate a set of contemporary topics on the latest trends in tax and customs management, the legislative foundations of the fiscal process and the tax culture. In order to master the basics of knowledge of taxation students, the textbook provides a terminology dictionary on topics, test tasks and control questions, as well as recommended literature sources. The manual is prepared on the basis of the current legislation of Ukraine, is recommended for students of all economic specialties of higher education institutions and fulfills the mission of pro-training of future professionals of fiscal affairs.
Опис
Ключові слова
оподаткування, форми податків, податковий процес, елементи податку, суб’єкти оподаткування, непряме оподаткування., taxation, forms of taxation, taxation process, elements of taxation, subjects of taxation, indirect taxation.
Бібліографічний опис
Основи оподаткування : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко , Ю. В. Панура, К. І. Швабій [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка ; Ун-т ДФС України – Ірпінь, 2019. – 134 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 126).