МСФЗ: Короткий курс для практиків

Анотація
У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні питання з застосування міжнародних стандартів фінансової звітності у формуванні інформації у фінансовій звітності стосовно активів, капіталу, доходів, витрат, руху грошових коштів і капіталів; розкрито елементи і компоненти фінансової звітності та методики їх формування; висвітлено методики оцінки об’єктів та процесів господарської діяльності на підприємствах з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Наводяться приклади застосування МСФЗ на реально діючих підприємствах України. Посібник призначений для головних бухгалтерів, менеджерів, фінансистів, аудиторів, науковців та студентів вищих навчальних закладів, які вивчають фінансову звітність за міжнародними стандартами. The textbook covers theoretical and practical issues related to the application of international financial reporting standards in the formation of information in financial statements regarding assets, capital, income, expenses, cash flows and equity; elements and components of financial reporting and methods of their formation are revealed; methods of assessment of objects and processes of economic activity at enterprises taking into account the requirements of international Examples of application of IFRS at really operating enterprises of Ukraine are given. The manual is intended for chief accountants, managers, financiers, auditors, academics and university students studying financial reporting according to international standards.
Опис
Ключові слова
фінансова звітність, концептуальна основа, міжнародні стандарти фінансової звітності, активи, власний капітал, зобов’язання, оцінка, сукупні доходи, витрати, інвестиційна нерухомість, оренда, приведена вартість, фінансові інструменти, забезпечення, тимчасові різниці., financial statements, conceptual framework, international financial reporting standards, assets, equity, liabilities, valuation, total income, expenses, investment property, rent, present value, financial instruments, collateral, temporary differences.
Бібліографічний опис
МСФЗ: Короткий курс для практиків / С. Я. Зубілевич, О. І. Мазіна, С. А. Рогозний, О. В. Карпачова, О. О. Дядюн. – Х. : ТОВ «ХАРКОВ-ДРУК», 2020. – 364 с.