Знищення майна вилученого за порушення митного законодавства у Фінляндії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь-Хмельницький : НДЦ митної справи
Анотація
Досліджено, що серед усіх способів розпорядження майном, що перейшло у власність держави способом, який використовується найчастіше, у Фінляндії, є знищення чи руйнування. Це пов’язано із тим, що досить часто товари, які вилучаються на користь держави, є небезпечними, їх термін зберігання скінчився або такі, які не підлягають реалізації або безоплатній передачі іншим установам чи організаціям. В ході дослідження визначено, що для України вивчення міжнародного досвіду щодо знищення чи руйнування товарів вилучених за порушення митних правил є особливо актуальним, оскільки одним із завдань в рамках реалізації плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого передбачено виконання низки завдання, серед яких наближення законодавства України до законодавства ЄС, у тому числі, у питанні розпорядження майном, що вилучається за порушення митного законодавства. It has been investigated that among all means of disposing of state property in the most commonly used way in Finland is destruction or destruction. This is due to the fact that quite often goods that are removed for the benefit of the state are dangerous, their shelf life has expired or they are not subject to sale or to be transferred to other institutions or organizations for free. The study identified that for Ukraine the study of international experience in the destruction or destruction of goods seized for breach of customs rules is particularly relevant, as one of the tasks in the implementation of the plan of implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, The European Atomic Energy Community and their Member States, on the other, provide for a number of tasks, including the approximation of Ukrainian legislation to EU law, including the issue of regulation. aynom that removed for violating customs legislation.
Опис
Ключові слова
вилучення, розпорядження, порушення митного законодавства, класифікація, removal, disposal, violation of customs legislation, classification
Бібліографічний опис
Попель С. А. Знищення майна вилученого за порушення митного законодавства у Фінляндії / С. А. Попель // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІІІ наук.-практ. інтернет-конференції, Ірпінь-Хмельницький, 17-24 травня 2019 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики, НДЦ митної справи – Ірпінь-Хмельницький : НДЦ митної справи, 2019. – С. 62–64
Зібрання