Конфлікт інтересів у діяльності посадових осіб закладів освіти, зумовлений підпорядкуванням близьких осіб

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Статтю присвячено дослідженню особливостей урегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб закладів освіти. Розглянуто трактування цієї проблеми науковцями. Розкрито сутність поняття «конфлікт інтересів». Проаналізовано основні характеристики такого конфлікту. Зазначено, що конфлікт інтересів виникає тоді, коли особа організаційно або з правового боку залежить від близької особи. Тобто зазначена особа має повноваження розв’язувати (брати участь у розв’язанні) питання, пов’язане з прийняттям на роботу, звільненням з неї, застосуванням заохочень, дисциплінарних стягнень, наданням вказівок, доручень тощо, контролем за їх виконанням стосовно близької особи. Доведено, що найчастіше конфлікт інтересів у закладах освіти виникає тоді, коли керівник і будь-який працівник цього закладу є близькими особами. У такій ситуації не має значення, що працівник закладу освіти може бути безпосередньо підпорядкований, адже повноваження керівника установи поширюються на весь без винятку трудовий колектив. Проаналізовано можливість поширення обмеження щодо спільної роботи близьких осіб на посадових осіб закладів освіти. Проаналізовано нормативно-правові акти, які утворюють нормативно-правовий механізм урегулювання конфлікту інтересів посадових осіб закладів освіти. Розглянуто, зокрема, положення Закону України «Про запобігання корупції», Кодексу законів про працю України, роз’яснення Міністерства освіти і науки України й Національного агентства з питань запобігання корупції, якими врегульовано питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Визначено основні причини виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб закладів освіти й виокремлено складові елементи конфлікту (реального чи потенційного), за наявності яких він може бути. Йдеться про поняття приватного інтересу й суперечності між приватним інтересом і службовими повноваженнями. Проаналізовано сутність потенційного й реального конфлікту інтересів і з’ясовано спільні й відмінні риси. Наведено основні заходи врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб закладів освіти. The article is devoted to the study of the peculiarities of the settlement of conflicts of interest in the activities of officials of educational institutions. The interpretation of this problem by scientists is considered. The essence of the concept of “conflict of interest” is revealed. The main characteristics of such a conflict are analyzed. It is noted that a conflict of interest arises when a person is organizationally or legally dependent on a close person. That is, the said person has the authority to decide (participate in the decision) issues related to employment, dismissal, application of incentives, disciplinary sanctions, issuing instructions, warrants, etc., control over their implementation in relation to a close person. It is proved that most often a conflict of interest in educational institutions occurs when the head and any employee of this institution are close persons. In such a situation, it does not matter that the employee of the educational institution can be directly subordinated, because the powers of the head of the institution extend to the entire workforce without exception. The possibility of extending restrictions on joint work of relatives to officials of educational institutions is analyzed. The normative-legal acts which form the normative-legal mechanism of settlement of the conflict of interests of officials of educational institutions are analyzed. In particular, the provisions of the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, the Labor Code of Ukraine, explanations of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Agency for Prevention of Corruption, which regulate the prevention and settlement of conflicts of interest. The main causes of conflict of interest among officials of educational institutions are identified and the constituent elements of the conflict (real or potential), in the presence of which it may be, are identified. It is about the concept of private interest and the contradiction between private interest and official authority. The essence of potential and real conflict of interests is analyzed and common and distinctive features are clarified. The main measures for resolving conflicts of interest in the activities of officials of educational institutions are presented.
Опис
Ключові слова
конфлікт інтересів, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів, приватний інтерес, пряме підпорядкування, близькі особи, обмеження, conflict of interest, potential conflict of interest, real conflict of interest, private interest, direct subordination, close people, limitation
Бібліографічний опис
Боднарчук О. Г. Конфлікт інтересів у діяльності посадових осіб закладів освіти, зумовлений підпорядкуванням близьких осіб / О. Г. Боднарчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – № 7. – С. 185–189.
Зібрання