Фінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій

Анотація
У монографії досліджується багатопланова проблематика формування і зміцнення фінансового простору України в межах взаємодії глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій. Зроблена спроба дослідити трансформаційні зміни в системі фінансових відносин під впливом розвитку нової реальності як підґрунтя для практичних рекомендацій щодо зміцнення фінансового потенціалу. У цьому контексті окреслено сутнісні характеристики фінансового простору, природу і значення взаємозв’язку його складових для зміцнення фінансового простору. Розкрито окремі напрями впливу глобалізації на соціально-економічний розвиток у контексті формування фінансового простору. Досліджено можливості імплементації інструментарію деглобалізації в сучасну парадигму фінансових відносин. Значну увагу приділено обґрунтуванню моделі зміцнення фінансового простору в частині теоретичної концептуалізації та алгоритму впливу глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій. The monograph examines the multifaceted issues of forming and strengthening the financial space of Ukraine within the framework of the interaction of globalization and deglobalization transformations. An attempt is made to investigate transformational changes in the system of financial relations under the influence of the development of a new reality as a basis for practical recommendations on strengthening financial potential. In this context, the essential characteristics of the financial space, the nature and importance of the relationship of its components for the strengthening of the financial space are highlighted. Separate directions of the impact of globalization on socio-economic development in the context of the formation of the financial space are revealed. The possibility of implementing the tools of deglobalization into the modern paradigm of financial relations has been studied. Considerable attention is paid to the justification of the model of strengthening the financial space in terms of the theoretical conceptualization and algorithm of the influence of globalization and deglobalization transformations.
Опис
Ключові слова
фінансовий простір, глобалізація, деглобалізація, трансоформація, financial space, globalization, deglobalization, transformation
Бібліографічний опис
Фінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. В. Онишко. – Ірпінь : Державний податковий ун-т, 2023. – 686 c.
Зібрання