Соціальний капітал та проблема його вимірювання у контексті соціально-економічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform
Анотація
Соціальний капітал є наступним етапом еволюції людського капіталу, на якому комунікації у рамках усталених спільнот унаслідок накопичення певного рівня довіри та взаємної відповідальності набувають синергетичної здатності формувати новий ресурс. Однією з умов розвитку і підвищення якості соціального капіталу є високий індекс соціальної свободи та інвестиції у розвиток активних і свідомих людей, формування толерантного ставлення до нових векторів суспільного розвитку, наповнення новим змістом ролі людини у житті держави, головною ознакою якої є високий рівень соціальної відповідальності перед суспільством. Проте, незважаючи на значущість соціального капіталу, подальша розробка концепту виявилася у якийсь момент у глухому куті, стали проблеми, пов’язані з виміром соціального капіталу. Сьогодні існують лише два основних способи вимірювання соціального капіталу: по-перше, проведення перепису учасників в конкретному співтоваристві або асоціації і, по-друге, використання даних про рівень довіри і громадянської активності». Надзвичайно важливим та водночас відкритим наразі залишається питання методики вимірювання соціального капіталу. Адекватність вимірювання та оцінювання рівня сформованості соціального капіталу дозволить не лише визначати його якість у розрізі спроможності зміцнювати продуктивність людського капіталу, а й дасть можливість прогнозувати та моделювати його розвиток, враховуючи динаміку змін і особливості факторів зовнішнього та внутрішнього впливу. Social capital is the next stage in the evolution of human capital, in which communications within established communities, due to the accumulation of a certain level of trust and mutual responsibility, acquire a synergistic ability to form a new resource. One of the conditions for the development and improvement of social capital is a high index of social freedom and investment in the development of active and conscious people, the formation of a tolerant attitude to new vectors of social development, filling with new content the role of man in the life of the state, the main feature of which is a high level of social responsibility to society. Today, there are only two main ways of measurement of social capital: first, to conduct a census of participants in a particular community or association and, secondly, to use data on the level of trust and civic activity”. Therefore, the question of the methodology of measuring social capital remains extremely important and at the same time remains open. Adequacy of measuring and assessing the level of social capital will not only determine its quality in terms of ability to strengthen the productivity of human capital, but also allow to predict and model its development, taking into account the dynamics of change and features of external and internal factors.
Опис
Ключові слова
соціальний капітал, індикатори вимірювання, методика вимірювання, соціально-економічний розвиток, social capital, indicators for measuring, methodology оf measuring, social and economic development
Бібліографічний опис
Kapitanets S. Social capital and the problem of its measurement in the context of social and economic development / S. Kapitanets // Theoretical and empirical scientific research: concept and trends : collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings. of the International Scientific and Practical Conference, 24 July 2020. – Oxford, United Kingdom : Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform. – 2020. – Vol. 1 – C. 120–124.
Зібрання