Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами підприємства в ринкових умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в визначенні основних теоретико-методичних аспектів управління доходами та проведення аналізу стану бухгалтерського обліку доходів підприємства з метою подальшого вдосконалення аналітичного забезпечення управління доходами підприємства. Завданнями роботи є: ознайомитися та дослідити підходи до вивчення сутності та характеристику доходів в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених; дослідити методологію аналізу доходів підприємства, а саме аналіз теоретичних і емпіричних джерел; ознайомитися з ТОВ «Укрсолод 2019» та аналіз фінансово-господарської діяльності за основними показниками; дослідити організації і методики аналітичного та синтетичного обліку доходів у ТОВ «Укрсолод 2019»; проаналізувати особливості обліку та аналізу доходів в умовах застосування інформаційних систем і технологій; розрахувати реальні показники фінансових результатів ТОВ «Укрсолод 2019» та спрогнозувати обсяги за допомогою економіко-математичних методів; дослідити та виокремити напрямки зростання доходів як основного чинника розвитку підприємства в ринкових умовах. Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти та обліково- аналітичне забезпечення управління доходами ТОВ «Укрсолод 2019». Об’єктом дослідження виступає обліково-аналітичне забезпечення управління доходами ТОВ «Укрсолод 2019» в ринкових умовах. The purpose of the work is to determine the main theoretical and methodological aspects of revenue management and to conduct an analysis of the state of accounting of the company's revenue in order to further improve the analytical support of the company's revenue management. The tasks of the work are: to familiarize and research approaches to studying the essence and characteristics of income in the works of domestic and foreign scientists; to investigate the methodology of the analysis of the company's income, namely the analysis of theoretical and empirical sources; familiarize yourself with "Ukrsolod 2019" LLC and analyze the financial and economic activity according to the main indicators; to investigate the organization and methods of analytical and synthetic income accounting in Ukrsolod 2019 LLC; to analyze the peculiarities of accounting and income analysis in the conditions of application of information systems and technologies; calculate the real indicators of the financial results of Ukrsolod 2019 LLC and forecast volumes using economic mathematical methods; to investigate and single out directions of income growth as the main factor of enterprise development in market conditions. The subject of the research is theoretical and methodological aspects and accounting analytical support for revenue management of Ukrsolod 2019 LLC. The object of the study is accounting analytical support for income management of Ukrsolod 2019 LLC in market conditions.
Опис
Ключові слова
доходи підприємства, облік, аналіз, обліково-аналітичне забезпечення, інформаційні системи і технології, економетричне моделювання, економетрична модель, прогнозування, enterprise income, accounting, analysis, accounting and analytical support, information systems and technologies, econometric modeling, econometric model, forecasting
Бібліографічний опис
Яремчук І. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами підприємства в ринкових умовах : кваліфікаційна робота / І. В. Яремчук ; наук. кер. Д. С. Пілевич ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 59 с.