Тінізація економіки як перешкода інноваційно-інвестиційній привабливості України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є висвітлення теоретичних засад тінізації економічного простору, розробка механізмів залучення іноземних інвестицій в Україну та надання рекомендацій щодо їх удосконалення в умовах процесу детінізації економіки. Для досягнення зазначеної мети були визначені та вирішені наступні завдання: - дослідити зміст поняття "тіньова економіка" та розкрити її складові; - проаналізувати специфіку інвестиційної діяльності та визначити фактори, що її формують; - оцінити взаємозв'язок між рівнем тінізації економіки та залученням інвестицій. Об’єктом дослідження є процес залучення іноземних інвестицій шляхом забезпечення гарантій детінізації економіки. The purpose of the study is to highlight the theoretical foundations of the de-tinization of the economic space, to develop mechanisms for attracting foreign investments to Ukraine and to provide recommendations for their improvement in the conditions of the process of de-tinization of the economy. To achieve this goal, the following tasks were defined and solved: - to investigate the meaning of the concept of "shadow economy" and reveal its components; - analyze the specifics of investment activity and determine factors forming it; - to assess the relationship between the level of shadowing of the economy and involvement investments. The object of the study is the process of attracting foreign investments by ensuring guarantees of detinization of the economy.
Опис
Ключові слова
іноземні інвестиції, міжнародний рейтинг, детінізація, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, тіньова економіка, foreign investments, international rating, detinization, investment climate, investment attractiveness, shadow economy
Бібліографічний опис
Семіхова А. П. Тінізація економіки як перешкода інноваційно-інвестиційній привабливості України : кваліфікаційна робота / А. П. Семіхова ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 67 с.