Тінізація економіки як перешкода інноваційно-інвестиційній привабливості України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження розглядає динаміку теоретичних засад тінізації економічного простору, розробка механізмів залучення іноземних інвестицій в Україну та надання рекомендацій щодо їх удосконалення в умовах процесу детінізації економіки. - досліджено зміст поняття "тіньова економіка" та розкрито її складові; - проаналізовано специфіку інвестиційної діяльності та визначено фактори, що її формують; - оцінено взаємозв'язок між рівнем тінізації економіки та залученням інвестицій. The study examines the dynamics of the theoretical foundations of the shadowization of the economic space, the development of mechanisms for attracting foreign investments to Ukraine, and the provision of recommendations for their improvement in the conditions of the process of the shadowization of the economy. - the meaning of the concept of "shadow economy" was investigated and its components were revealed; - the specifics of investment activity were analyzed and determined factors forming it; - the relationship between the level of shadowing of the economy and involvement was assessed investments.
Опис
Ключові слова
іноземні інвестиції, міжнародний рейтинг, детінізація, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, тіньова економіка, foreign investments, international rating, detinization, investment climate, investment attractiveness, shadow economy
Бібліографічний опис
Семіхова А. П. Тінізація економіки як перешкода інноваційно-інвестиційній привабливості України : кваліфікаційна робота / А. П. Семіхова ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 67 с.