Соціально-психологічні чинники формування команди в умовах онлайн простору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У ході роботи було розкрито сутність поняття «формування команди в умовах онлайн простору»; проаналізовано особливості взаємодії та спілкування в онлайн команді; визначено оптимальні стратегії та рекомендації для формування ефективної команди в онлайн просторі; проведено експеримент і збір даних для перевірки ефективності запроппонованихстратегій та рекомендацій для формування команди в онлайн просторі. Були проаналізовані різні підходи та теорії до формування команди в онлайн просторі, в тому числі за допомогою спеціальних платформ, відеозв'язку та інших технологій. Теорії формування команди в умовах онлайн простору базуються на традиційних теоріях формування команди, але з урахуванням особливостей онлайн спілкування та використання відповідних технологій. Дослідження також висвітлило теоретичні аспекти формування команди в умовах онлайн простору, такі як взаємозв'язок комунікації та впливу на процес формування команди. Було визначено, що такі аспекти як психологічна безпека та спільне створення цілей є ключовими для успішного формування команди в онлайн просторі During the research, the essence of the concept of "team formation in an online space" was revealed. The peculiarities of interaction and communication in an online team were analyzed, and optimal strategies and recommendations for forming an effective team in an online space were identified. An experiment was conducted, and data was collected to verify the effectiveness of the proposed strategies and recommendations for team formation in an online space. Various approaches and theories for team formation in an online space were analyzed, including the use of specialized platforms, video conferencing, and other technologies. The theories of team formation in an online space are based on traditional team formation theories but take into account the peculiarities of online communication and the use of relevant technologies. The research also highlighted theoretical aspects of team formation in an online space, such as the interplay of communication and its influence on the team formation process. It was determined that aspects such as psychological safety and collaborative goal-setting are key to successful team formation in an online space.
Опис
Ключові слова
соціально-психологічні чинники, формування команди, онлайн простір, social-psychological factors, teamformation, online spac
Бібліографічний опис
Шафранська Д. О. Соціально-психологічні чинники формування команди в умовах онлайн простору : кваліфікаційна робота / Д. О. Шафранська ; наук. кер. О. Г. Льовкіна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф.психології, педагогіки та соціології — Ірпінь, 2023. – 73 с.