Емпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У магістерській роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне вивчення феномену позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті та його структури: ресурсів та чинників; виявлено психологічні особливості осіб, що розрізняються за рівнем психологічного благополуччя; підібрано відповідний психодіагностичний інструментарій. Мета роботи полягає у визначенні особливостей позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті та виявлення шляхів і способів оптимізації таких стратегій, що можуть зробити прогноз гіпотези дослідження. Об’єкт дослідження - “Емпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті”. Базою дослідження виступає підприємство “Analytik Jena Gmbh “ За результатами дослідження сформульовані проблеми, пов'язані з людськими цінностями та психологічним благополуччам особистості у кроскультурному контексті, що займають провідне місце в ієрархії смислів. Вони і є детермінантами людської поведінки у саморегуляції та прогнозуванні власного життя. In the master's work, the theoretical and methodological justification and empirical study of the phenomenon of positive changes in values and well-being of the individual in the cross-cultural context and its structure: resources and factors were carried out; psychological features of persons differing in the level of psychological well-being were revealed; appropriate psychodiagnostic tools are selected. The purpose of the work is to determine the characteristics of positive changes in values and well-being of the individual in a cross-cultural context and to identify ways and means of optimizing such strategies that can make a forecast of the research hypothesis. The object of the study is "Empirical study of positive changes in values and personal well-being in a cross-cultural context." The company Analytik Jena Gmbh is the basis of the research Based on the results of the research, problems related to human values and psychological well-being of the individual in a cross-cultural context were formulated, which occupy a leading place in the hierarchy of meanings. They are the determinants of human behavior in self-regulation and forecasting of one's own life.
Опис
Ключові слова
особистість, ресурси, чинники, цінності, благополуччя, personality, resources, factors, values, well-being
Бібліографічний опис
Фролова Л. Р. Емпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті : кваліфікаційна робота / Л. Р. Фролова ; наук. кер. Л. В. Романюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 116 с.