Емпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті

dc.contributor.authorФролова Лілія Равілівна
dc.contributor.authorFrolova Liliya Ravilivna
dc.date.accessioned2023-03-29T06:32:55Z
dc.date.available2023-03-29T06:32:55Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ магістерській роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне вивчення феномену позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті та його структури: ресурсів та чинників; виявлено психологічні особливості осіб, що розрізняються за рівнем психологічного благополуччя; підібрано відповідний психодіагностичний інструментарій. Мета роботи полягає у визначенні особливостей позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті та виявлення шляхів і способів оптимізації таких стратегій, що можуть зробити прогноз гіпотези дослідження. Об’єкт дослідження - “Емпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті”. Базою дослідження виступає підприємство “Analytik Jena Gmbh “ За результатами дослідження сформульовані проблеми, пов'язані з людськими цінностями та психологічним благополуччам особистості у кроскультурному контексті, що займають провідне місце в ієрархії смислів. Вони і є детермінантами людської поведінки у саморегуляції та прогнозуванні власного життя. In the master's work, the theoretical and methodological justification and empirical study of the phenomenon of positive changes in values and well-being of the individual in the cross-cultural context and its structure: resources and factors were carried out; psychological features of persons differing in the level of psychological well-being were revealed; appropriate psychodiagnostic tools are selected. The purpose of the work is to determine the characteristics of positive changes in values and well-being of the individual in a cross-cultural context and to identify ways and means of optimizing such strategies that can make a forecast of the research hypothesis. The object of the study is "Empirical study of positive changes in values and personal well-being in a cross-cultural context." The company Analytik Jena Gmbh is the basis of the research Based on the results of the research, problems related to human values and psychological well-being of the individual in a cross-cultural context were formulated, which occupy a leading place in the hierarchy of meanings. They are the determinants of human behavior in self-regulation and forecasting of one's own life.
dc.identifier.citationФролова Л. Р. Емпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті : кваліфікаційна робота / Л. Р. Фролова ; наук. кер. Л. В. Романюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 116 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/107
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectособистість, ресурси, чинники, цінності, благополуччя
dc.subjectpersonality, resources, factors, values, well-being
dc.titleЕмпіричне вивчення позитивних змін цінностей і благополуччя особистості в кроскультурному контексті
dc.title.alternativeAn empirical study of positive changes in values and personal well-being in a cross-cultural context
dc.typeOther
Файли